]]>

Mentorsamtalens 7 niveauer

Mentorsamtaler kan ifølge mentorekspert David Clutterbuck udvikle sig gennem 7 niveauer med stigende indsigt og effekt.

Mentorsamtalens 7 niveauer

Mentorsamtaler kan ifølge mentorekspert David Clutterbuck udvikle sig gennem 7 niveauer med stigende indsigt og effekt.

Artiklen er bearbejdet efter: David Clutterbuck: The Seven Layers of mentoring, Clutterbuckassociates, 2010. 
David Clutterbuck er professor og forsker mentoring og coaching ved Sheffield Hallam University. 

David Clutterbuck: The Seven Layers of mentoring


Mentor og mentee er ofte ivrige efter at få sat samtaler på sporet, der kan lede til nye handlinger i arbejdslivet. Det er imidlertid en god idé at skynde sig langsomt, idet nye indsigter ofte udspringer af refleksive samtaler mellem mentor og mentee i en tillidsfuld relation, der er opbygget over tid.

Samtaler mellem en mentor og en mentee gennemgår, ifølge coach- og mentorekspert David Clutterbuck, typisk 7 niveauer inden mentee opnår en dybere indsigt og kan drage langtidsholdbare læringer af samtalerne.

Som mentor kalder det på din evne til at identificere mentees behov og justere dine spørgsmål og adfærd til situationen. Fra relationen etableres til at samtalerne og relationen har udviklet sig til det 7. niveau, en integreret dialog, der bedst kan karakteriseres som en ubesværet dans.

Byg samtalerne langsomt op

Mentorsamtalen bør bygges stille og roligt op. I takt med at relationen udvikler sig vil mentor og mentee opleve en stigende grad af tillid til hinanden, som kan bevæge samtalen mod dybere refleksioner.

Til hvert niveau af dialogen knytter sig forskellige samtaletekniske greb, der kan hjælpe dialogen på vej. Mentee oplever således at blive mødt i relation til det, mentee er optaget af. Clutterbuck kalder de 7 samtaleniveauer: Social, teknisk, taktisk, strategisk, selvbevidsthed, adfærdsændrende og integreret.

Grundlæggende etablere I en frugtbar dialog på det sociale niveau. Det sociale niveau forudsætter og understøtter det tekniske niveau. Det tekniske niveau kan udvikle sig til et strategisk niveau og så fremdeles.

Samtalens 7 niveauer - artikel - mentorsamtale

Her beskriver vi kort formålet med hvert niveau af dialogen og du får eksempler på, hvordan du kan initiere og understøtte dialogen.

1. Social dialog – skab relationen

Formålet med den sociale dialog er, at I som mentor og mentee etablerer en personlig relation. Det sker ved at mentor viser oprigtig interesse, anerkender mentee og ved at være åben om sig selv. Den sociale relation skaber du ved at:

 • demonstrere oprigtig interesse i den anden person
 • vise ønsket om at lære mere om den anden person  
 • tale om fælles interesser
 • acceptere den anden person med styrker og svagheder
 • fortælle åbent om egne interesser og hvad du er optaget af. 

2. Den tekniske dialog – forstå problemet

Når den tekniske dialog udspiller sig, er formålet at skabe klarhed over en sag, en opgave eller et problem. Her går I faktuelt til værks: 

 • hjælp med at skab klarhed om sagen – brug undersøgende og afklarende spørgsmål
 • bed om forklaring på såvel hvordan som hvorfor 
 • vær præcis i dine ordvalg
 • tjek løbende din forståelse hos din samtalepartner – har I det samme billede af sagen?
 • stil dig til rådighed som sparringspartner - gode råd skal gives på rette tid og sted.

3. Taktisk dialog – identificér handlemuligheder

I den taktiske dialog handler det om at mentee finder ud af konkret, hvordan han/hun vil håndtere og løse sin udfordring, det kan fx være en konflikt på arbejdspladsen, at finde balance mellem arbejde og familieliv eller at tackle en svær chef eller kollega. Forslag til at skabe en taktisk dialog:

 • skab klarhed over situationen: Hvad ved vi/ved vi ikke?
 • skab klarhed over ønskede/ ikke ønskede udfald af situationen: Hvad vil du og hvad vil du ikke?
 • identificér barrierer og muligheder: Hvad har du ikke indflydelse på/hvad har du indflydelse på?
 • identificér ressourcer: Hvem/hvad kan hjælpe dig?
 • etablér alternative løsningsmuligheder: Hvad kan plan B være?
 • afprøv idéer: Hvem kan du prøve det af på?
 • bryd indsatserne i mindre bidder - lav en handlingsplan.

4. Strategisk dialog - skab overblik og perspektiv

Her hæver I blikket sammen. Mentor hjælper mentee til at se problemer, muligheder og ambitioner i et bredere perspektiv og i en større kontekst. Her kan mentor bruge 5 greb:

 1. skab klarhed over kontekst og aktører
 2. kortlæg styrker, svagheder, muligheder og trusler, brug fx redskabet SWOT
 3. opstil forskellige scenarier – brug gerne hypoteser: Hvad ville der ske hvis…?
 4. knyt beslutninger og planer tæt sammen med langsigtede mål og værdier: Hvad betyder en sådan beslutning for…?
 5. overvej alternativer fx: Kan du opnå hurtigere karriereudvikling ved at søge job med en helt anden funktion?

5. Selvindsigt

Dialog, der skaber selvindsigt, hjælper mentee til at forstå sin personlige drivkraft, ambitioner, frygt og tankemæssige vaner.  Når du initierer indsigtsskabende dialog, så:

 • vær sikker på at mentee har viljen til at åbne sig og være ærlig overfor sig selv
 • husk at det er mentee, der er på opdagelsesrejse
 • giv tid og rum for mentee til at tænke over og bearbejde ny indsigter
 • udforsk årsager til påstande – hvad er mentees egne antagelser og hvad er andres underliggende værdier?
 • du kan udfordre konstruktivt: Hjælp mig til at forstå, hvordan/hvorfor…?
 • fortæl, hvordan du oplever mentee og hjælp mentee til at reflektere over, hvordan andre opfatter mentee
 • hjælp mentee med at indhente, fortolke og bearbejde feedback fra andre fx kolleger og chef.

6. Parat til at ændre adfærd

Når indsigter, strategier og taktikker begynder at smelte sammen til en sammenhængende helhed for mentee, er mentee ofte parat til at ændre sin adfærd. Din rolle som mentor er at: 

 • hjælpe mentee til at visualisere visioner og langsigtede mål, både intellektuelt og følelsesmæssigt
 • være helt skarp på, hvorfor forandringen er vigtigt for mentee og hans/hendes interessenter
 • skabe commitment: Føler mentee sig forpligtet til og har ejerskab til sine mål? Vær gerne den person, som mentee melder tilbage til
 • være opmuntrende, støttende og udtryk din tro på mentees evner til at nå sine mål.

7. Integreret dialog er som en tango

En integreret dialog er udtryk for, at mentee er ved at opnå en dybere forståelse af sig selv og sin omverden. Det en større balance i livet og opløser indre konflikter. Her udforsker I med en helhedsorienteret tilgang til livet, hvad der skaber personlig mening. Dialogen kan bedst karakteriseres som en dans, hvor begge parter fører på skift, ofte hurtigt og ubesværet. Det giver sig til udtryk ved at I kan:

 • udforske forskellige, ofte radikalt anderledes perspektiver
 • veksle mellem det store perspektiv og en konkret problemstilling
 • spørge og svare både med dyb indsigt og med en naiv åbenhed - ofte er forskellen ikke tydelig
 • mentee er parat til at bygge et bredere og mere komplekst billede af sig selv gennem ord, billeder og analogier
 • analysere emner sammen og identificere fælles tråde eller mønstre
 • identificere sammenhænge mellem værdier og handlinger hos mentee
 • mentee beslutter sig for, hvad der skal gøres mere af og hvad mentee vil tage afsked med.

En enkelt mentorsamtale kan let gennemspille disse 7 niveauer. Niveaudelingen kan imidlertid også karakterisere udviklingen i samtalerne henover et langt mentorforløb. Beskrivelsen af de 7 typer af dialog kan du bruge som en opmærksomhed på, hvordan du som mentor initierer og opbygger dialogen mod en stigende grad af selvindsigt og dybere refleksion hos mentee.


Lær mere


Video: Redskab til at afklare værdier

Video: Den sidste fase

Artikel: At give og modtage feedback