]]>

Ledelse i gråzonen mellem kollegaer og chef

Interview om uformel ledelse på private og offentlige arbejdspladser.

30.05.23

Uformelle ledere – eller ledere uden personaleansvar – vinder frem i antal på både offentlige og private arbejdspladser. Ofte har de ikke klart defineret ledelsesmandat og -ansvar, og det skaber usikkerhed hos både dem selv og de kollegaer, de har fået til opgave at lede. Derfor er alle i organisationen bedst tjent med at klæde dem ordentligt på til jobbet, mener to af Djøfs erfarne undervisere på området.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

Teamkoordinator, faglig leder, teamleder, projektleder, specialkonsulent … Kært barn har som bekendt mange navne. Fælles for disse titler er, at de dækker over en ledelsesfunktion, som i stigende grad vinder indpas på Djøf-arbejdspladser.

De er medarbejdere, ofte højt specialiserede, som får til opgave at lede en faglig opgave, en proces, et projekt, sikre faglig kvalitet i sagsbehandlingen, koordinere opgaver på tværs af afdelinger i organisationen eller på tværs af kollegaer i egen afdeling.

- Nogle kalder dem uformelle ledere, men det er egentlig ikke rigtigt. Vi holder af at kalde dem ledere uden personaleansvar og ser dem nærmere som en ny ledelseskategori, som virksomhederne heldigvis er ved at få øjnene op for. De løfter netop ledelsesopgaver, selvom de ikke har det endelige ansvar for personaleledelse, forklarer Maibrith Kempka, ph.d. og partner i konsulenthuset WOHA. Sammen med Birgitte Haahr, stifter og partner i WOHA, underviser hun på to af Djøfs kurser for uformelle ledere: ’Leder uden personaleansvar’ og ’Ledelse af relationer som uformel leder’.

At ledere uden personaleansvar vokser i antal, forklarer Maibrith Kempka blandt andet med udviklingen i ledelse – fra det hierarkisk prægede industrisamfund, hvor lederens opgave var at fortælle medarbejderne, hvor maskinen skulle stå, og hvad de skulle lave, frem til i dag, hvor opgaverne er højt specialiserede, og chefen ikke længere ved bedst.

Fordi de ikke har en formel ledertitel, har de virkelig brug for, at kollegaerne accepterer dem i rollen. De skal kunne ’claime’ deres mandat

- Fordi vi er blevet så specialiserede og opgaverne så komplekse, kan lederne ikke længere favne det faglige ansvar for indsatsen. Det har de har brug for fagspecialisterne til, supplerer Birgitte Haahr.

Desuden er ledelsesspændet i mange organisationer også vokset så markant, at det ikke længere er muligt for chefen at favne nærværende, faglig ledelse.

- Så i spændet mellem driften og det strategiske niveau har chefen også brug for disse ledere, siger Maibrith Kempka.

Opfatter ikke sig selv som leder

Den enkelte uformelle leder er typisk blevet spottet af chefen, som har set et potentiale hos den uformelle leder for at tage ansvar og lede opgaven hjem i samarbejde med kollegaerne. Men ofte opfatter disse faglige spydspidser ikke sig selv som ledere, er de to underviseres erfaring fra kurserne.

- Tit går det først op for dem, når de sidder hos os på kurset, at de faktisk er ledere i praksis, og her giver de selv udtryk for, at de oplever sig selv som ’uformelle’ ledere. Fordi deres lederrolle, mandat og ansvar er ikke klart defineret eller forventningsafstemt, og fordi de jo stadig er en af kollegaerne. Det gør deres lederidentitet svær, siger Birgitte Haahr.

Det er imidlertid sjældent tilfældigt, at det netop er dem, chefen har udpeget til jobbet. For ud over at være faglige ildsjæle har de ofte også pondus på den relationelle og autoritetsmæssige konto, forklarer Maibrith Kempka.

- Men fordi de ikke har en formel ledertitel, har de virkelig brug for, at kollegaerne accepterer dem i rollen. De skal kunne ’claime’ deres mandat: ’Lige i den her situation er det mig, som prioriterer indsatsen’. Det er svært at gøre, hvis dine kollegaer af den ene eller anden grund har modstand mod dig i den rolle, fordi du jo ikke har formelle sanktionsmuligheder.

Gør ledelsesmandatet tydeligt

Derfor er forventningsafstemningen om ansvar og mandat helt altafgørende at have på plads, inden en medarbejder træder ind i rollen som uformel leder for sine kollegaer, understreger Birgitte Haahr.

Den leder, som udpeger medarbejderen til leder uden personaleansvar, har til opgave at gøre det ledelsesmandat og -ansvar helt tydeligt

- Den leder, som udpeger medarbejderen til leder uden personaleansvar, har til opgave at gøre det ledelsesmandat og -ansvar helt tydeligt – både for medarbejderen selv og for alle kollegaerne. Lederen skal præcisere, hvilke opgaver medarbejderen har fået ansvaret for at lede.

Og hun tilføjer:

- Her er det samtidig vigtigt at forstå, at disse uformelle ledere ikke nødvendigvis er drevet af ønsket om personlig position, prestige eller magt. De har sagt ja til rollen, fordi de er drevet af målet – det at få løst opgaven, få projektet i mål, få skabt en høj kvalitet, sikre kvalitet og effekt for borgerne eller kunderne – og altså sikre, at organisationen lykkes med opgaverne. 

Derfor er det gang på gang også en næsten rørende oplevelse, fortæller de to undervisere, når deltagerne på kurset oplever, at de ikke er alene i rollen som leder uden et klart defineret mandat.

- Det har de typisk ikke talt med andre om før. Og deres manglende erfaring kræver, at de ledelsesmæssigt kompetenceudvikles til at varetage opgaven. Så ud over, at det skal defineres tydeligt, hvad der forventes af dem, og hvad de må og ikke må som leder, skal de også lære at udfylde lederrollen, siger Maibrith Kempka.

Fra usikker ramme til stor styrke

På kurserne starter deltagerne derfor også med at tegne ledelsesrollen som en stiplet firkant, hvor indhold og rammer ikke er helt faste. Når kurset er slut efter fem undervisningsdage, går de hjem med en tydeligt optegnet firkant, der afgrænser deres ramme for ledelsesopgaven, fortæller de to undervisere.

- Det giver dem både tryghed og ro at få klarhed over den ramme, hvor de har fået øje på, at ’jeg er faktisk en faglig leder med en ledelsesopgave, jeg skal varetage, men jeg har vildt dårlige vilkår for at udøve den’. Det er jo lidt vildt, at man skal på kursus for at få lavet den helt grundlæggende forventningsafstemning, konstaterer Birgitte Haahr.

De understreger derfor også begge, hvor stor betydning det har for deres kursister at gå hjem med den klarhed. 

’Jeg er faktisk en faglig leder med en ledelsesopgave, jeg skal varetage, men jeg har vildt dårlige vilkår for at udøve den’

- Når rollen er utydelig, skaber det usikkerhed, men når den bliver defineret, bliver man tydelig i rollen. Derfor tager kursisterne ofte en kæmpe styrke med tilbage – de føler, de har fået et stort forspring og har lært om både vigtigheden af det klare mandat og den personlige autoritet i rollen, siger Maibrith Kempka og tilføjer:

- For nogle er det også et springbræt til et formelt lederjob. Derfor er det vigtigt at være afklaret om sine egne ambitioner, når man siger ja til at blive leder uden personaleansvar – også fordi det kan betyde, at ledelsesopgaven kræver egentlige ledelseskompetencer, for eksempel den klare tale, de vanskelige samtaler, den anerkendende feedback og evnen til at skabe psykologisk tryghed. Kompetencer, man ikke bare har, men som skal læres og trænes – helt på linje med ledere på alle andre niveauer.

Nemme point for chefen

Hvad kan den enkeltes chef og resten af organisationen gøre for at hjælpe med at flytte sten?

- Først og fremmest tage ansvar for den klare og tydelige samtale om rolle og mandat og kommunikere det til de øvrige medarbejdere i afdelingen og ud i resten af organisationen, fordi rollen ofte er tværgående. Så forventningsafstemningen er den største hjælp, man kan få. Og tænk på dem som ledere – de skal kompetenceudvikles, så de kan mestre og lykkes i rollen med de resultater, de skal levere. Det er i alles interesse, siger Birgitte Haahr.

5 gode råd til ledere uden personaleansvar

 

1. Meld dit mandat klart ud i organisationen

Et klart mandat – din opgave, dine beføjelser, dit ansvar, din rolle – afstemmer forventningerne og rammerne for opgaven mellem dig og din chef, så du ved, hvad du kan, skal og må. Ofte har du opgaver, der går på tværs af organisationen og har også en rolle, hvor du skal koordinere for chefer i andre enheder. Så ved at melde det klart ud i hele organisationen ved alle, hvad de kan forvente af dig, og hvad din rolle over for dem er.

2. Opbyg de ledelseskompetencer, du har brug for

At træde ind i en ledelsesrolle kræver kompetencer, du ikke nødvendigvis besidder, for eksempel at kommunikere klart, give feedback, tage svære samtaler osv. Derfor skal du arbejde på for eksempel at komme på kursus eller lignende.

3. Skab tid til refleksion om din ledelsesrolle

– om det, der er svært, det, der går godt, om dine ambitioner og drømme

Det vigtigste værktøj for at lykkes i rollen som uformel leder er din egen refleksion over dig selv i din rolle. Sæt derfor tid af i kalenderen til at reflektere over både det, der lykkes godt og mindre godt, så du har mulighed for at justere i din adfærd. Tænk også over, hvad du eventuelt drømmer om på sigt i rollen, så du kan forberede dig og for eksempel tilegne dig de nødvendige kompetencer.

4. Find andre uformelle ledere, som du kan sparre med

Det er altid godt at finde ligesindede at vende tanker og udfordringer med. Dels vil du erfare, at du ikke er alene med de tanker og udfordringer, og dels kan du både give og modtage input til at arbejde med rollen og dermed udvikle dig i den.

5. Udfyld dit ledelsesrum

 Tag din autoritet på dig, Det er ikke et tilfælde, at netop du har fået rollen som uformel leder. Så træd tydeligere frem: Stå ved dine holdninger, insister på det, du vurderer, der er brug for, og træf de beslutninger, du finder rigtige. Det vil aflaste din chef og skabe arbejdsro for dem omkring dig.

 

Kilde: Birgitte Haahr og Maibrith Kempka, begge undervisere på Djøf-kurserne 'Leder uden personaleansvar' og 'Ledelse af relationer som uformel leder

Om kilderne

Birgitte Haahr

Birgitte Haahr er uddannet cand.scient.pol., psykoterapeut og coach og med længerevarende psykologisk, kropslig og gruppedynamisk overbygning. Har tidligere været ansat i Undervisningsministeriet, Folketinget, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Oure Idrætshøjskole og Statens Serum Institut. Medstifter og partner i konsulenthuset WOHA. Underviser på Djøfs kurser i uformel ledelse,

Maibrith Kempka Jensen

Maibrith Kempka er uddannet cand.merc. i Business Administration & Organizational Communication, har en ph.d. i ledelse og er under uddannelse til psykoterapeut. Har arbejdet med ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder som MT Højgaard, Dansk Industri og Danmarks Radio. Partner i konsulenthuset WOHA. Underviser på Djøfs kurser i uformel ledelse.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer