]]>

Djøf

Spørgsmål og svar - Virksomhedsoverdragelse til FGU

Herunder finder du de typiske spørgsmål, som vi i Djøf modtager vedrørende virksomhedsoverdragelse fra VUC til de nye FGU-institutioner.

Spørgsmål og svar

Medlemmer af Djøf kan modtage individuel rådgivning om deres konkrete løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse hermed.

Djøf har endnu ikke modtaget de endelige planer og vejledninger for hele processen, men vi har modtaget materiale vedrørende vilkårene for de øverste institutionsledere.

Djøf skal anbefale, at du som medlem søger rådgivning hos afdelingen for Offentlige Chefer i Djøf, hvis du bliver varslet virksomhedsoverdraget.

Det er den kommende arbejdsgiver, som fastlægger dit nye tjenestested. Det er Djøfs opfattelse, at FGU institutionen så tidligt som muligt bør udmelde det nye tjenestested, således at du som kommende medarbejder kan indrette dig på dette. En sådan udmelding sendes via den nuværende arbejdsgiver. 
Du overdrages til FGU-institutionen med dine eksisterende løn- og ansættelsesvilkår - som individuelle rettigheder - til og med den 31. marts 2021, hvor VUC-lederoverenskomsten udløber.

Der kan opstå situationer, hvor der formentlig skal ske en individuel tilpasning, fx hvis du overgår til en anden type chefstilling.

Din resultatlønsaftale er del af dine lønvilkår, hvorfor denne følger med til FGU-institutionen.

Det er Djøfs anbefaling, at den enkelte chef får opgjort sin resultatlønskontrakt inden overgangen til FGU-institutionen, således at der honoreres for indsatsen frem til overgangsdatoen efter principperne i Funktionærlovens § 17a.

Efter overgangen skal du tilbydes en resultatlønskontrakt med samme økonomiske ramme som før overgangen, dog med nye mål, som knytter sig til FGU-institutionen.

Udgør resultatløn et fast vilkår for din ansættelse ved VUC vil det være en væsentlig stillingændring, hvis FGU institutionen varsler dette lønvilkår væk.

FGU-institutionen har som andre arbejdsgivere en pligt til at tilpasse organisationen på et sagligt grundlag. Det betyder, at der i tilfælde af overtallighed skal ske en saglig prioritering i alle dele af medarbejderstaben. 

Det er Djøfs opfattelse, at du skal overdrages til en tilsvarende stilling og at dette skal ske på baggrund af det funktionærretlige princip om ændringer i arbejdsvilkårene. Det betyder, at der er en grænse for, hvilke ændringer der skal tåles.  

En vurdering af stillingsændringer beror på en konkret vurdering. Du er, som medlem, altid velkommen til at kontakte Djøf for nærmere vurdering.

Såfremt du er tjenestemand gælder tjenestemandslovens § 12 vedrørende forandringer i arbejdsopgaverne, herunder reglerne om, hvorvidt en ændring af stillingen er passende.

Du overdrages til en konkret ny stilling, hvorfor det ikke efter virksomhedsoverdragelsesloven giver mening at opslå stillingerne. 

Det er et arbejdsgiveransvar fra de afgivende institutioner at foretage denne prioritering og udvælgelse. Du har formelt ikke selv indflydelse på, om du virksomhedsoverdrages.

Det er Djøfs anbefaling, at såfremt du har interessen for at overgå til en FGU-institution, at du fortæller din nuværende arbejdsgiver dette.

Det er efter Djøfs opfattelse et lokalt arbejdsgiveranliggende at tilrettelægge processen mest hensigtsmæssigt i henhold til gældende regler og en ansvarlig personalepolitik, herunder af berørte medarbejdere mv.

Djøf forhandler i øjeblikket med Moderniseringsstyrelsen om indgåelse af en chefaftale, som skal dække FGU-institutionerne.

Når en ny chefaftale træder i kraft, overgår du tidligst til denne 1. april 2021, hvor VUC-lederaftalen formelt udløber. Efter denne dato ophører dine individuelle rettigheder efter virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor du herefter skal overgå til den chefaftale, som vi forventer bliver indgået forinden. 

Du kan selv ved individuel aftale overgå tidligere til den nye chefaftale, såfremt den er indgået inden udløbet af VUC-lederaftalen.

Hvis du selv søger og tiltræder en stilling på en FGU-institution finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse.

Vi forventer, at du skal ansættes på den chefaftale som vi i øjeblikket arbejder på at indgå med Moderniseringsstyrelsen.

Da aftalegrundlaget fortsat er under forhandling mellem Moderniseringsstyrelsen og Djøf, kan vi i udgangspunktet ikke anbefale, at du før virksomhedsoverdragelsestidspunktet (sommeren 2019) overgår til direkte ansættelse på FGU-institutionen. Såfremt FGU-institutionen ønsker din arbejdskraft før sommeren 2019, skal Djøf anbefale, at din nuværende arbejdsgiver udlåner dig til FGU-institutionen, hvorved dit oprindelige ansættelsesforhold bevares uændret i perioden.