]]>

Djøf

Sygemelding, dagpenge og pension som selvstændig

Læs mere om dine rettigheder angående dagpenge, barsel, sygedagpenge og pension som selvstændig og startup.

Dagpenge som selvstændig

Uanset, om du vælger at starte som selvstændig, eller overvejer at ophøre med at drive selvstændig virksomhed og ikke har anden indtægt, skal du være opmærksom på, at reglerne for arbejdsløsheds-dagpenge som lønmodtager og selvstændig er forskellige.

Selvom du forventer, at din virksomhed giver en passende indtægt, er det vigtigt at kende reglerne for arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en arbejdsløshedskasse, inden du etablerer din virksomhed herunder starter selvstændigt bierhverv.

Du har mulighed for at være medlem af Akademikernes A-kasse eller andre a-kasser, der særligt henvender sig til selvstændige, fx ASE eller DANA (DANA har siden den 1/1-2020 været en del af den Frie A-kasse)

Tillægsforsikring

Som selvstændig kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen på dagpengeniveau, hvis din virksomhed lukker ned. Hvis du vil sikre din økonomi mest muligt, kan du tegne Djøf Lønsikring for selvstændige

Læs mere om selvstændige og dagpenge på Akademikernes hjemmeside.

Graviditet og barselsorlov

Selvstændige har mulighed for at holde barselsorlov uden at lukke deres virksomhed. Udbetaling af barselsdagpenge afhænger af indtægt og arbejdsmængde. Der skal være plads til at få børn og stifte familie. Også som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor er der indført barselsdagpenge til selvstændige, og de er omfattet af barselsfonden.

Hvilket beskæftigelseskrav skal man opfylde som selvstændig?

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.

For at få højeste dagpengesats skal overskuddet i virksomheden være på mindst 232.212 kr. (2022) om året. Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

Sygeforsikring og barsel

Du kan ikke modtage barselsdagpenge, hvis du ikke har overskud og ikke har tegnet en forsikring.

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder uanset hvor meget du har tjent. Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen få mindst to tredjedele af den maksimale dagpengesats fra det tidspunkt hvor karensperioden udløber.

Som selvstændig skal du søge barselsdagpenge hos NemRefusion.dk 

Når du søger om barselsdagpenge via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra barselsfonden - barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med første udbetaling.

Hvornår betragter UDK dig som selvstændig og ikke som lønmodtager?

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som B-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du selv betaler for materialer, kontor, bil osv. og fastlægger din egen arbejdstid
 • Du selv fastsætter din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemmefra eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller et K/S

Hvad gælder, hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS?

Er du ansat i eget ApS eller A/S og får udbetalt løn, som beskattes som A-indkomst, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Derfor kan du som udgangspunkt ikke overdrage de 9 øremærkede uger til den anden forælder. Hvis du er selvstændig kan du overdrage de 9 øremærkede uger til den anden forældre.

Du kan dog ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen, hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS, som du ejer 100%, og såfremt du ikke har anden lønindkomst ved siden af.

Det samme gælder, hvis du opfylder alle disse fire betingelser:

 • ejer mere end 50% af selskabet,
 • har størstedelen af stemmerettighederne,
 • har indflydelse i selskabet på anden vis og
 • ikke har anden lønindkomst ved siden af.

Hvad gælder, hvis du skifter beskæftigelsesstatus undervejs?

Det er din beskæftigelse på overdragelsestidspunktet, som er afgørende for, om du kan overdrage de 9 øremærkede uger eller ej.

Hvis du er lønmodtager på overdragelsestidspunktet, er ugerne øremærkede, og du kan derfor ikke overdrage dem.

Hvis du var lønmodtager, men senere bliver selvstændig (eller ledig), når du vil overdrage orlov, kan du overdrage de op til 9 uger til den anden forælder.

Hvor mange uger med barselsdagpenge kan man overdrage som selvstændig?

Er du selvstændig og far eller medmor, kan du overdrage op til 22 uger med barselsdagpenge til mor, hvis I bor sammen ved fødslen.

Er du selvstændig og mor, kan du også overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Som mor kan du dog kun overdrage op til 8 uger af de 8 uger, der ligger fra uge 3-10 efter fødslen, hvis du:

 • genoptager arbejdet på fuld tid i perioden
 • eller fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet.

Genoptagelse af arbejdet

Du skal som selvstændig være opmærksom på, at du kun kan holde orloven i fuld tid (100%), trekvart (75%) eller halv tid (50 %). Halv tid udregnes i forhold til det antal timer, du har oplyst i ansøgningen om barselsdagpenge til Udbetaling Danmark. Ønsker du at holde din virksomhed kørende på nedsat tid under orloven, er det således en mulighed. 

Selvstændige og refusion fra barsel.dk 

Selvstændige erhvervsdrivende, der har selvstændig virksomhed som deres hovedbeskæftigelse, er omfattet af barselsudligningsordningen på samme vilkår som private arbejdsgivere, der betaler hel eller delvis løn til lønmodtagere på barsel.

Ud over barselsdagpenge fra UdbetalingDanmark kan du få kompensation fra barsel.dk i følgende uger:

Børn født den 01.01.2024 eller senere:

Reserveret til mor: 4 uger før forventet fødsel + 7 uger efter fødsel

Reserveret til far/medmor: 7 uger efter fødsel

Til deling mellem mor og far/medmor. 22 uger (afholdes efter de reserverede uger)

Børn født før den 01.01.2024:

Reserveret til mor: 4 uger før forventet fødsel + 2 uger efter fødsel (pligtorlov)

Reserveret til far/medmor: 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 10 uger) + 3 uger efter fædreorloven

Til deling mellem mor og far/medmor: 29 ugers fællesorlov

Bemærk, at der kun var 25 ugers fællesorlov til deling mellem forældrene, hvis de var på barsel før 1. juli 2023, og alle uger med refusion eller kompensation fra Barsel.dk var afholdt inden denne dato.

Se også barsel.dk

Når du søger om barselsdagpenge via NemRefusion, søge du automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med første udbetaling.

Som selvstændig erhvervsdrivende bliver du omfattet af det højere beløb i barselsfonden, hvis de har et samlet resultat i den selvstændige virksomhed, der overstiger barselsdagpengemaksimum (en indtægt på mindst 232.180 kr. (2022-niveau)). 

Kompensationen fra barsel.dk inklusiv barselsdagpenge kan udgøre op til 209,16 kr. (2022-niveau) pr time i alt.

Som selvstændig skal du betale et bidrag til fonden på 1.350 kr. pr år, (fra oktober 2022), hvilket er det samme beløb som private arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat.

Sygedagpenge som selvstændig

Sygdom kan ramme alle, men have særlige konsekvenser for selvstændige. Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter 2 ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Frister og betingelser

Som selvstændig skal du anmelde og søge om sygedagpenge hos NemRefusion senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Det er din kommune, der står for udbetalingen. 

Hvis du er forsikret jf. nedenfor, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag. Anmoder du om sygedagpenge senere, er du først berettiget til sygedagpenge fra den dag, hvor kommunen eller NemRefusion modtager anmodningen.

 • Det er en betingelse for sygedagpenge, at du opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven. Det betyder, at du inden for de seneste 12 måneder skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time ugentligt. Af de 6 måneder skal den ene måned være måneden før fraværets begyndelse.
 • Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.
 • Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Særlig tillægsforsikring - sygedagpengedækning

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en særlig forsikring, der giver sygedagpengedækning allerede fra 1. eller 3. fraværsdag i en sygdomsperiode, og som ligeledes giver udbetaling af et minimumsbeløb svarende til 2/3 af dagpengesatsen uanset arbejdsfortjeneste.

Hos Udbetaling Danmark kan du læse om den supplerende Sygedagpengeforsikring og tilmelde dig forsikringen.

Hvis din virksomhed har et cvr-nummer: Læs mere og tilmelding

Hvis din virksomhed ikke har et cvr-nummer: Læs mere og tilmelding

P+, et godt match til selvstændige

Som selvstændigt medlem af Djøf kan du tegne en pensionsordning hos P+, Pensionskassen for Akademikere (tidl. JØP).


P+ tilbyder en fleksibel pensionsordning, der sikrer dig i alderdommen, samt en forsikringspakke, der giver tryghed for dig og din familie. Og du kan komme i gang allerede ved en indbetaling på 2.000 kr. pr. måned.

Læs mere her

Med en pensionsordning hos P+ får du bl.a.

 • Samme gode betingelser for selvstændige som for overenskomstansatte og store firmakunder
 • Lave omkostninger
 • Fleksibilitet i både forsikringsdækninger og investeringsprofil
 • Forsikringer, der giver tryghed for hele familien ved ulykke, sygdom, dødsfald eller tabt erhvervsevne
 • En opsparing sikret mod kreditorer, hvis man går konkurs
 • Sundhedsordning – herunder fri adgang til forebyggende sundhedstiltag som fx online læge og psykolog
 • Mulighed for at tilkøbe sundhedsforsikring
 • Online personlige rådgivningsmøder og selvbetjening

Tænk længere

Djøf

Din økonomi som selvstændig eller startup

Djøf

Opstart af virksomhed