]]>

Djøf

God forenings­ledelse

Djøfs repræsentantskab vedtog i april 2012 kodeks for God foreningsledelse i Djøf. Kodeksen beskriver de overordnede principper og strukturer, som regulerer samspillet mellem medlemmerne, ledelsesorganerne i foreningen og andre interessenter.

Rygraden i kodeksen er principperne om transparens, demokrati, information og kommunikation.

Djøfs kodeks skal understøtte vision og strategier, hvilket stiller høje krav til ledelsen af Djøf. Med kodeks for God foreningsledelse i Djøf ønsker foreningen at sætte en høj standard for dette og med det mål, at god foreningsledelse bliver en naturlig del af Djøfs virke.

Som en del af God foreningsledelse i Djøf kan du nedenfor se en række informationer om foreningens ledelse:

Kodeks for God foreningsledelse i Djøf

Vision, mål og strategi

Djøfs vision er, at Djøf er som medlemmerne: Altid en kompetent og værdiskabende medspiller i arbejdslivet.

Djøfs repræsentantskab godkender Djøfs strategi, som sammen med Djøfs øvrige løbende indsatser skal bidrage til, at Djøf nærmer sig visionen.

Djøfs strategi og løbende indsatser har som mål at øge antallet af medlemmer og at øge medlemmernes tilfredshed. Djøfs strategi 2025 blev godkendt af repræsentantskabet den 29. april 2022.

Djøfs strategi 2025

Administrative ledelse

Djøfs virksomhed udøves gennem sekretariatet under ledelse af den administrerende direktør. Djøfs bestyrelse ansætter foreningens administrerende direktør. Alle andre medarbejdere i sekretariatet ansættes af og refererer til den administrative ledelse.

Ansatte i Djøfs sekretariat kan ikke være medlem af Djøfs bestyrelser eller repræsentantskaber.

Djøfs organisationsdiagram

Økonomi og revision

Djøfs budget godkendes hvert år på Djøfs repræsentantskabsmøde i marts/april, og regnskabet godkendes af bestyrelsen inden udgangen af december måned.

Djøfs årsregnskab for 2021-2022

Honorering af politiske hverv 

I Djøf kan bestyrelsesmedlemmer modtage honorar for deres arbejde. Det gælder både for arbejdet i Djøfs bestyrelser og arbejdet i forbindelse med repræsentation af Djøf i eksterne råd og udvalg. Det er de enkelte delforeninger som beslutter, i hvilket omfang der betales honorar for arbejdet i delforeningens egen bestyrelse.

I dokumentet nedenfor kan du finde en oversigt over de honorarer, der ydes samt oplysninger om, hvem der betaler honoraret.

Honoraroversigt for politisk valgte i Djøf.

Politiske revisor 

Foreningen har en intern politisk revision, som har til opgave at følge administrationens udvikling, organisation, effektivitet og kvalitet. Den politiske revisor vurderer endvidere hensigtsmæssigheden af den politiske og administrative ledelses dispositioner, herunder om der tages tilstrækkelige økonomiske hensyn. På særlige områder som eksterne mødeudgifter og medarbejderes rejser til udlandet, er der en udvidet revision.

Professionelt bestyrelsesmedlem Merete Eldrup blev i april 2011 valgt som foreningens politiske revisor.

Kommissorium for den politiske revisor i Djøf

Den politiske revisors beretning

Som ekstern revision anvender Djøf revisionsfirmaet PwC.

Medlemsopmand

Medlemsopmanden har til opgave at tage stilling til klager fra medlemmer over Djøfs afgørelser og sagsbehandling vedrørende medlemmernes egne forhold

Medlemsopmanden kan kun tage stilling i en sag, som allerede har været behandlet af Djøfs bestyrelse eller af Djøfs formand på vegne af bestyrelsen eller af Djøfs repræsentantskab.

Sagen må udelukkende dreje sig om et medlems egne forhold. Det kan fx være en klage over en medarbejders eller politikers adfærd, sagsbehandlingstiden og lignende.

Medlemsopmanden kan ikke tage stilling til klager over:

  • beslutninger af politisk eller økonomisk karakter truffet af Djøfs bestyrelse og Djøfs repræsentantskab
  • Djøfs kollektive interessevaretagelse
  • Djøf Efteruddannelse, Djøf Forlag eller P+.

Medlemsopmanden kan i sin afgørelse udtale kritik af Djøfs afgørelser eller sagsbehandling og kan anbefale Djøf en bestemt handling. Medlemsopmanden kan ikke pålægge at ændre en afgørelse eller en sagsgang.

Professionelt bestyrelsesmedlem Merete Eldrup er den 29. april 2022 udpeget som Djøfs medlemsopmand.

Kommissorium for medlemsopmand i Djøf

Medlemsopmandens delberetning frem til 29.04.2022

Medlemsopmandens beretning fra den 30.04.2022

Behandling af klager til medlemsopmanden

Klagen skal sendes senest tre måneder efter, at Djøf har truffet en beslutning.

Klagen sendes pr. brev til:

Djøf
Gothersgade 133
1123 København K
Att.: Djøfs medlemsopmand

eller pr. mail til djoef@djoef.dk med angivelse af ”Djøfs medlemsopmand” i emnefeltet.

Djøfs sekretariat forelægger sagen skriftligt for medlemsopmanden med samtlige bilag og en sagsfremstilling.

Whistleblowerordning

Djøf har i samarbejde med advokatfirmaet Plesner etableret en whistleblowerordning.

Her kan du:

  • som medarbejder i Djøf, medlem af Djøfs direktion og bestyrelse samt leverandør og samarbejdspartner til Djøf indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til gennem dit arbejde
  • som medarbejder i Djøf og medlem af Djøfs direktion indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af lov om forsikringsformidling
  • som medlem af Djøf indberette overtrædelse af lovgivning gældende for Djøf og visse overtrædelser af Djøfs interne regler.

Du kan indberette via Plesners whistleblowerordning, som du finder her. Hvis du vil, kan du være anonym, så Djøf ikke får at vide, hvem du er.

Læs mere om:

I nogle tilfælde har du også mulighed for at lave en indberetning til Datatilsynet og Finanstilsynet.

Medlemmer, der har klager over Djøfs afgørelser og sagsbehandling vedrørende egne forhold, henvises til Djøfs medlemsopmand