]]>

Djøf

Djøfs Corona Task Force

Det er vigtigt, at den nuværende coronademokratiske undtagelsestilstand ophører, når vi har fået bugt med virussens sundhedsmæssige konsekvenser. Kriselovgivning må ikke blive hverdag, derfor har Djøf samlet en corona task force.

I Coronakrisen første måneder har fokus naturligt nok været på den sundhedsmæssige og økonomiske krise. Men nu må tiden været kommet til, at vi også tager diskussionen om, hvordan krisen har påvirket vores demokrati. Hvordan sikrer vi, at kriselovgivning ikke bliver hverdagslovgivning eller den nye normal? Og hvad kan vi i fællesskab lære af den politiske krisehåndtering, så vi er bedre rustet til fremtidige kriser? Det er en kollektiv øvelse, som ikke stopper ved den danske grænse, og det er oplagt, at vi også ser på de lande, vi normalt samarbejder og sammenligner os med. Derfor kaster Djøfs Corona Task Force sit blik på demokrati, frihed og retsstat i Danmark, men i et europæisk perspektiv.
Lykke Friis citat Djøfs Corona Task Force
Lykke Friis

Hvorfor nedsætter Djøf en corona task force?

COVID-19 har på rekordtid forandret verden, som vi kendte den.

Coronavirussens hastige spredning har skabt frygt i befolkninger, lukket landegrænser og sendt samfund hjem. Og den har vendt op og ned på både nationale og internationale politiske magtbalancer. 

Regeringer og parlamenter verden over har gennemført vidtgående hastelovgivning for at begrænse smitten. I Danmark stemte Folketinget i marts og april 2020 en række hastelove igennem, der tildeler regeringen og dens ministre vidtrækkende magtbeføjelser og indskrænker helt basale frihedsrettigheder.

Særlige nødbeføjelser, der beskytter befolkningen i krisesituationer, er ofte berettiget. Ikke mindst under en pandemi, som ingen på forhånd kender omfanget af. Nødbeføjelser skal dog være nødvendige og proportionale. Og så skal de kun bruges, så længe behovet er der. Men når frygten hersker, er der risiko for, at det, der umiddelbart regnes for vidtgående, over tid accepteres som en ny normal. Eller bliver brugt på en anden måde, end det var tiltænkt.

For eksempel har terrorpakker i kølvandet på terrorangrebene 11. september 2001 og den forhøjede terrortrussel udvidet myndigheders og efterretningsvæsens beføjelser til at indhente personoplysninger og bruge teledata og overvågning. Det, der var tiltænkt som et våben i bekæmpelsen af terrorisme, rammer også almindelige, lovlydige borgere. Det er blevet normalen.

I Danmark og flere andre europæiske lande handlede det første, akutte coronafokus helt naturligt om det sundhedsmæssige: inddæmning af smitten, social afstand, teststrategi, værnemidler, planer for behandling og jagten på en vaccine. Formål: så få smittede og så få døde som muligt. 

Dernæst har der været et stort fokus på de økonomiske konsekvenser. Økonomiske hjælpepakker til at holde hånden under lønmodtagere, erhvervsliv, selvstændige – og samfundsøkonomien – og forslag fremsat i EU om en fælles EU-redningsfond. Formål: at undgå massefyringer, konkurser og økonomisk ragnarok. 

Nu er tiden inde til en demokratisk hjælpepakke. Formål: at sætte fokus på vores demokrati, vores frihed og vores retsstater og sikre, at vi kommer styrket frem for svækket ud af krisen. 

Der er langt fra terrortrusler til coronavirus. Men fælles for dem er risikoen for, at særlige nødbeføjelser bliver normalbeføjelser. Det er vigtigt, at den nuværende coronademokratiske undtagelsestilstand ophører, når vi har fået bugt med virussens sundhedsmæssige konsekvenser. Kriselovgivning må ikke blive hverdag. Indskrænkningen af helt basale frihedsrettigheder må ikke blive permanent. 

Derfor er der behov for at overvåge, at landene i Europa snarest muligt kommer sig af den øjeblikkelige coronafebrile tilstand og vender tilbage til normaltilstanden som demokratiske retsstater.

Herhjemme frygter juridiske eksperter allerede for retssikkerheden som følge af politikernes tiltag under coronakrisen. I Ungarn fik Viktor Orban bemyndigelse til at regere per dekret, mens der var undtagelsestilstand. I Polen ændrerede den siddende regering valgloven ved at trumfe et hastevalg igennem parlamentet. 

På den hjemlige scene har Folketinget givet sundhedsministerens vidtgående beføjelser. Ministeren kan nu på egen hånd – hvis ministeren finder det nødvendigt – påbyde borgere at blive undersøgt, indlagt, behandlet og isoleret. Og ministeren kan beslutte vidtgående indskrænkninger i forsamlings- og bevægelsesfriheden og begrænse adgangen til transportmidler og erhvervslokaler. Mange andre europæiske lande har indskrænket rettigheder på samme måde eller i videre omfang end i Danmark. Alt sammen i coronakrisens navn. 

Derfor har Djøf taget initiativ til Djøfs Corona Task Force. Vi har samlet en lille gruppe eksperter, der sætter spot på demokrati, frihed og rettigheder under og efter coronakrisen. Ikke blot skal vi sikre en tilbagevenden til en demokratisk normaltilstand, vi skal bruge coronakrisen til at styrke demokratiet. Både i Danmark og i resten af Europa. Og vi skal bruge erfaringerne, så vi er bedre rustet til de kriser, der måtte ramme os i fremtiden.

 

Briefs

I fire briefs fokuserer Djøfs Corona Task Force på forskellige aspekter af rettigheder under coronakrisen i Danmark sammenlignet med andre lande i Europa - fx vores ret til at samles og bevæge os frit, til at få sager prøvet ved en domstol og retten til at drive forretning samt betydningen for vores demokrati. Vi stiller spørgsmålet, om proportionerne har været i balance, når vi ser på indsatsen fra et europæisk menneskerettigheds – og demokratiperspektiv, og hvad vi kan lære af det til næste gang? De fire briefs udkommer løbende frem mod tidspunktet for de oprindelige danske solnedgangsklausuler i marts 2021.

Da krisen blev hverdag

I brief 4 ser vi på, hvad krisen indtil nu har lært os om vores samfund – og hvad vi kan gøre bedre, næste gang vi bliver ramt af nye bølger eller andre kriser.

Da festen lukkede

I brief 3 fokuserer vi på næringslivet med udgangspunkt i Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om retten til at besidde ejendom og derved også til uforstyrret at drive erhverv. Vægten er lagt på første bølge og med nedslag i starten af anden bølge.

Da krisepolitik såede tvivl om magtens tredeling

I brief 2 ser vi på, hvad nedlukningen i foråret viser om vigtigheden af tydelige beslutningsgange og respekten for det principielle, når pragmatismen råder i en krisetid. Og vi giver anbefalinger til en ”kriseplan” for domstolene, der er med til at tydeliggøre magtens tredeling ved næste større krise og transparens for borgerne, når og hvis der pilles ved demokratiets grundpiller.

Da friheden blev sat på pause

I brief 1 ser vi på, hvordan Europas lande tacklede spørgsmålene om forsamlingsfrihed og udgangsforbud. Valgte Danmark en hårdere eller mildere linje end andre? Var indgrebene proportionale? Og hvad kunne Danmark ellers have gjort?

Webinarer med Djøfs Corona Task Force

Mød medlemmerne af Djøfs Corona Task Force i disse webinarer, hvor de med udgangspunkt i task forcens briefs sætter spot på coronakrisens samfundsmæssige udfordringer. De fortæller historierne om de begivenheder, som fandt sted, da Danmark lukkede ned, og friheden forsvandt. Hvad har det betydet for vores demokrati og frihedsrettigheder, og hvordan har det præget danskernes adfærd i den historiske samfundskrise?

Da friheden forsvandt i Danmark

Se eller gense webinaret om begrænsninger på borgernes ret til at forsamles og bevæge sig frit.

Da krisepolitikken ramte Danmark

Se eller gense webinaret om nedlukningen af de danske domstole.

Da corona lukkede butikkerne

Se eller gense webinaret om nedlukningen af det danske næringsliv.

Når Danmark åbner

Se eller gense webinaret om vores hverdag, arbejdsliv og samfund efter krisen.

Hvem er Djøfs Corona Task Force?

Kristian Cedervall Lauta,
formand

Kristian Lauta

Kristian Cedervall Lauta er professor og prodekan for uddannelse på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Han forsker i katastroferet, international ret og menneskerettigheder og udgav i 2014 bogen Disaster Law. Derudover er Kristian Cedervall Lauta formand for forskningscenteret COPE (Copenhagen Center for Disaster Research) og en del af ledelsen af Center for Bæredygtighedsforskning, begge på Københavns Universitet.

Lykke Friis,
medlem

Lykke Friis

Lykke Friis er direktør for Tænketanken Europa. Hun er ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet, 1997 og har i en årrække forsket i europæiske forhold. Fra 2006 til 2019 var hun prorektor på Københavns Universitet afbrudt af en periode som folketingsmedlem fra 2009-2013 og klima-, energi-, og ligestillingsminister fra 2009 til 2011. Udover at være direktør i Tænketanken Europa besidder Lykke Friis en række tillidserhverv heriblandt posten som præsident for Kræftens Bekæmpelse og en del af formandskabet i European Council on Foreign Relations.

Jens Elo Rytter,
medlem

Jens Elo Rytter

Jens Elo Rytter er professor i forfatningsret med speciale i menneskerettigheder ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Han forsker særligt i europæiske menneskerettigheder, frihed og sikkerhed, sammenspillet mellem national og overnational beskyttelse samt domstolenes forfatningsretlige rolle. Derudover er han formand for Djøfs jurapanel – et juridisk ekspertpanel, der leverer juridiske indsigter til den offentlige debat.

Mikael Sjöberg,
medlem

Mikael Sjöberg - Djøfs Corona Task Force

Mikael Sjöberg er landsdommer ved Østre Landsret og siden 2010 formand for Dommerforeningen. Fra 1994 til 2001 var han dommer i Københavns byret. Han er næstformand i Offentlige Chefer i Djøfs bestyrelse og deltager også i Djøfs jurapanel.

Hvad er formålet med Djøfs Corona Task Force?

Gennem formidling af viden og offentlig debat vil vi være med til at sikre, at coronakrisens hastelove ikke bare bliver hverdagslove, og at vi som samfund lærer af krisen. Vi vil være med til at forme fremtiden ved at bidrage til, at det danske demokrati kommer stærkere snarere end svækket ud af krisen og er parat til at håndtere fremtidige kriser på forsvarlig, demokratisk og rettighedsmæssig vis. 

Task forcen vil monitorere og formidle den gradvise tilbagevenden til en demokratisk og rettighedsmæssig normaltilstand i en række europæiske lande, herunder Danmark – belyst gennem 4 udvalgte nedslag. Den vil udgive kvartalsvise rapporter med forskellige temaer, der sætter fokus på demokratiske og retsstatslige aspekter af coronakrisen – fx grundlaget for indførte frihedsbegrænsninger og strafferetlige ændringer.

 
Vi er ikke blot vidne til en økonomisk recession. Vi er vidne til en demokratisk recession. I Danmark og en række lande verden over har udbruddet af COVID-19 foranlediget en slags ’coronademokrati’ med indskrænkede rettigheder, særstraffe og magtforskydninger. Vi har derfor brug for en hjælpepakke til demokratiet og vores retsstat. Vi skal komme ud på den anden side, klogere på hvordan vores demokrati virker, og hvordan vi kan håndtere kriser i fremtiden, men forhåbentligt også med et stærkere fællesskab. Djøfs Corona Task Force skal bidrage til, at sygdom og krise ikke blot reduceres til den ulykke det utvivlsomt er, men også bruges som en mulighed for at udbygge vores demokrati og styrke vores retsstat.
Kristian Lauta citat - Djøfs Corona Task Force
Kristian Lauta

Djøfs Corona Task Force i pressen

Berlingske: Juraprofessor forudser retssager over hele verden efter coronakrisen: Mange går rundt med ”en knude af uretfærdighed i maven” 24. april 2021 (for abonnenter)

Information: Frihedsrettigheder er blevet indskrænket under corona: Danmark er i liga med Polen, mener organisationer 19. april 2021

Djøfbladet: Lykke Friis: Krisen fik os til at glemme retsstaten 13. april 2021

Altinget: Task force foreslår at oprette retsstatslige vismænd 23. marts 2021

DR Slotsholmen: Kristian Lauta, Formand i Djøfs Corona Task Force, rejser kritik af dobbelt coronastraf, 18. marts 2021

P1 Morgen: Kristian Lauta gæster P1 Morgen og fortæller om hensyn til retsstat, proportionalitet og menneskerettigheder i kriselovgivning, 17. marts 2021

DR1: Formand Kristian Lauta, var i TV-avisen 21.00. 16. marts 2021

Berlingske: En professor og hans ekspertgruppe ser med bekymring politikernes genåbning: I er ved at gentage alvorlige fejl 12. marts 2021 (for abonnenter)

TV2: Bekymrede eksperter advarer regeringen før genåbningen: Gentag ikke fejlene fra sidst 12. marts 2021

TV2: Formand, Kristian Lauta, var i TV2 Nyhederne 21.30. 22. februar 2021.

P1 Debat: Kristian Lauta drøfter hastelovgivning og retssikkerhed i den nye epidemilov, 22. februar 2021

Børsen: Ny epi­de­mi­lov ved­ta­ges uden af­kla­ring om er­stat­ning: Pro­ble­ma­tisk for rets­sik­ker­he­den, me­ner pro­fes­sor 22. februar 2021 (for abonnenter)

Politiken: Eksperter: Ny epidemilov er styret af krisetænkning og hastværk 18. februar 2021 (for abonnenter)

Jyllands-Posten: Juraprofessoren, der har fingrene i epidemiloven - og egen ølbrygning 16. februar 2021 (for abonnenter)

Berlingske: Først blev historisk beslutning hastet igennem, nu er den udskudt: »Det er en politisk syltekrukke« 3. februar 2021 (For abonnenter)

Jyllands-Posten: Opråb fra ekspertgruppe: Den nye epidemilov bør indeholde en ret til erstatning 31. januar 2021 (For abonnenter)

Berlingske: Danske domstole blev taget på sengen: Nedlukning udfordrede Grundloven, slår ekspertgruppe fast 05. december 2020

DR1 Deadline: Formand i Djøfs Corona Task Force, Kristian Lauta, deltog i Deadline på dr.dk 27. november 2020 for at drøfte minksag og grundlov

Berlingske: Rapport: Danske coronaindgreb mod ældre var »ekstremt hårdhændede« 06. oktober 2020 (For abonnenter)

Altinget: Lisbeth Knudsen: Vi kan ikke leve med et demokrati på pause, når krisen rammer 02. oktober 2020

Djøfbladet: Ekspertgruppe: Disse tre ting skal vi lære inden næste coronanedlukning  17. september 2020

P1 Morgen: Hør Kristian Lauta fra Djøfs Corona Task Force i P1 Morgen (00:40) 11. september 2020

dr.dk: 94-årige Torben døde ensom under corona-nedlukning: Eksperter kritiserer behandling af ældre 11. september 2020

Altinget: Juraprofessor om ny taskforce: Efter historisk indgribende love skal vi have et velfungerende demokrati tilbage 25. juni (For abonnenter)

DR1 Deadline: Formand i Djøfs Corona Task Force, Kristian Lauta, deltog i Deadline på dr.dk 14. juni 2020

P1 Morgen: Hør medlem for Djøfs Corona Task Force, Lykke Friis, i P1 Morgen (01:38) 13. juni 2020

Politiken: Tvangsindlæggelser. Forsamlingsforbud. Den danske regering bevarer sine nødbeføjelser meget længere end andre EU-lande 12. juni 2020 (For abonnenter)

 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Djøfs Corona Task Force rettes til politisk chefrådgiver i Djøf Astrid Gufler [agu@djoef.dk]