]]>

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

15.03.2024

Lønforbedringer

Den samlede ramme for det 2-årige forlig er 8,8%, hvoraf 6,51% er anvendt til generelle procentuelle lønforbedringer. Det er aftalt, at reguleringsordningen videreføres.

Den samlede økonomi i Akademikerforliget ser således ud: 

  1. april 2024  1. oktober 2024  1. april 2025  1. oktober 2025  1. november 2025  I alt 
Aftalte generelle lønstigninger   4,00        0,24  0,20  4,44
Forventet udmøntning af reguleringsordningen     1,74     0,33    2,07
Øvrige forbedringer        2,09        2,09
Skøn for reststigning     0,00     0,20     0,20
 I alt   4,00  1,74   2,09   0,77  0,20  8,80

Hvis det viser sig, at der ved udgangen af OK24-perioden kan konstateres en ubalance mellem kommunernes og den private sektors lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne i september 2025 drøfte, hvordan dette håndteres bedst i overenskomstperioden. En eventuel ubalance håndteres sammen med lønforbedringen pr. 1. november 2025.

For kommunaldirektører er der endvidere aftalt følgende tillægsforhøjelser med virkning fra 1. april 2025:

Indbyggere  Stigning i kr. pr. 31.03.2000 
0-9.999 20.000
10-19.999 19.500
20-24.999 18.500
25-39.999 18.500
40-59.999 18.500
60-74.999 20.000
75-89.999 20.000
90-150.000 22.000
Aarhus, Aalborg og Odense kommuner 22.000

Administrerende direktører i Københavns kommune får en tillægsforhøjelse på 22.000 kr. (31/3-2000) med virkning fra 1. april 2025.

Alle direktører i fælleskommunale selskaber i klassificerede stillinger, som er omfattet af chefaftalens bilag A, får en tillægsforhøjelse på 17.500 kr. (31/3-2000) med virkning fra 1. april 2025.
 
Til forvaltningschefer eller -direktører i kommunerne er der aftalt en tillægsforhøjelse på 14.600 kr. (31/3-2000) med virkning fra 1. april 2025. En tilsvarende tillægsforhøjelse er aftalt til øvrige chefer i Københavns kommune på løntrin 52 eller løntrin 53.
 
For alle øvrige chefer m.v., som er omfattet af chefaftalen, er der aftalt et tillæg på 10.900 kr. (31/3-2000) med virkning fra 1. april 2025.
 
For chefer og ledere ansat efter Akademikeroverenskomsten er det aftalt at hæve pensionsbidraget med 2,22% til samlet 21% pr. 1.april 2025. Samtidig nedsættes fritvalgsgrænsen til 15%, hvilket betyder, at den del af pensionsbidraget, som overstiger 15%, kan man vælge at få udbetalt som løn.
 

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,53% fra 1,95% til 2,48% med virkning fra 1. maj 2024. Samtidig ophører kompensationen for store bededag.

 

Barselsforbedringer 

For børn, der er født/modtaget 1. april 2024 eller senere, er det aftalt:

  • at lønretten til far/medmor stiger med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
  • at lønretten til de familier, hvor barnet ved fødslen kun har én forælder (soloforældre), øges med 10 uger. I situationer, hvor en forælder dør efter fødslen, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til lønnet fravær.
Det er desuden aftalt, at lønretten til de forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, øges med 13 uger til hver af forældrene. Retten skal anvendes, inden barnet fylder 1 år.

Forbedringerne gælder også for adoptanter.

 

Ret til seniorbonus

Det er aftalt, at med virkning fra 1. januar 2025 ændres udgangspunktet for ret til seniordage til i stedet for at være en ret til seniorbonus med mulighed for fortsat at vælge pension eller frihed.

 

Overenskomstdækning af pensionerede

Parterne har aftalt, at pensionerede, som genoptager beskæftigelsen, bliver omfattet af overenskomsterne.

Nyansatte omfattes fuldt ud af overenskomsterne pr. 1. maj 2024, mens der er aftalt en overgangsordning, så allerede ansatte omfattes hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2024. 

 

Ny aftale om opsparing af frihed

Fra 1. april 2025 træder en ny aftale om opsparing af frihed i kraft. Aftalens formål er at skabe øget fleksibilitet for den enkelte med mulighed for at opspare frihed til senere afvikling. Opsparingen kan for akademikere bestå af 6. ferieugetimer.

 

Indførelse af en opsparingskonto

Der indføres for alle akademikere i kommunerne en opsparingskonto. Kontoens formål er at skabe et økonomisk grundlag for at tage pauser i arbejdslivet eller dække andre økonomiske behov, inden man når pensionsalderen. 

Den del af pensionsbidraget, som kan konverteres til løn ifølge reglerne om frit valg, kan udbetales som løn eller som noget nyt indbetales til opsparingskontoen.

Opsparingskontoen etableres tidligst med virkning fra 1. april 2025.

 

Inklusion af medarbejdere med særlige behov 

I overenskomstperioden gennemfører parterne et projekt om inklusion af medarbejdere med særlige behov. Projektets formål er at understøtte kommunale arbejdspladser i at tiltrække, inkludere og fastholde medarbejdere med særlige sårbarheder og udfordringer. Projektet vil blandt andet indhente cases fra kommunale arbejdspladser, som har gode erfaringer med inklusion, og udarbejde inspirationsmateriale til arbejdspladserne.

 

Projekt om ny stillingskategori som chefkonsulent med personaleledelse

Parterne har aftalt, at det i overenskomstperioden drøftes, om man fremtidigt skal etablere en ny stillingskategori som chefkonsulent med personaleledelse i kommunerne.

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jesper

Hvori består det synlige løft for kommunale ledere (altså ikke chefer ansat efter chefoverenskomsten)?

Louise Ascanius

Hej Jesper det består i dels de generelle lønstigninger. Og desuden i, at pensionsprocenten for ansatte på Akademikeroverenskomsten hæves med 2,22 % til samlet 21 % med virkning fra d. 1. april 2025. Samtidig nedsættes fritvalgsgrænsen til 15 %, og det betyder, man man fra d. 1. april 2025 kan vælge at få op til 6 % af pensionsbidraget udbetalt som løn. Venlig hilsen Louise Ascanius


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Morten

Omfatter forbedringerne også tillæg som eksempelvis kvalifikationstillæg, eller er det alene grundlønnen, der stiger?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.