]]>

Fine lønforbedringer til regionale chefer og en pensionsforhøjelse i et nyt forlig

Der er lønforbedringer for både chefer på chefaftalen og for chefer omfattet af Akademikeroverenskomsten, og for alle chefer i regionerne indføres der en ny opsparingskonto.

05.03.2024

4. marts har Djøf sammen med de øvrige cheforganisationer og Danske Regioner landet et 2-årigt overenskomstforlig for de regionale chefer. Chefforliget er indgået indenfor rammerne af Akademikernes forlig med Danske Regioner, som blev indgået 26. februar 2024.

Den samlede ramme for det 2-årige forlig er 8,8%, hvoraf 6,53% er anvendt til generelle procentuelle lønstigninger. Det er aftalt, reguleringsordningen videreføres.

Den samlede økonomi i Akademikerforliget ser således ud:

  1. april 2024  1. oktober 2024  1. april 2025  1. oktober 2025  1. november 2025  I alt 
Aftalte generelle lønstigninger   4,00        0,25  0,20  4,45
Forventet udmøntning af reguleringsordningen     1,76     0,32    2,08
Øvrige forbedringer        2,07        2,07
Skøn for reststigning  0,00        0,20     0,20
 I alt   4,00  1,76   2,07   0,77  0,20  8,80

Hvis det viser sig, at der ved udgangen af OK24-perioden kan konstateres en ubalance mellem regionernes og den private sektors lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne i september 2025 drøfte, hvordan dette bedst håndteres i overenskomstperioden.

For regionsdirektører er der endvidere aftalt en tillægsforhøjelse på 30.450 kr., for koncerndirektører en forhøjelse på 24.850 kr. og for alle øvrige chefer en tillægsforhøjelse på 16.110 kr. med virkning fra 1. april 2025. Tillægsforhøjelserne er pensionsgivende og angivet i 31. marts 2018-niveau.

For ledere og chefer ansat på Akademikeroverenskomsten forhøjes pensionsprocenten til samlet 20,57% med virkning fra 1. april 2025.

 

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Ferietillægget forhøjes med 0,54 procentpoint til 2,49% fra 1. maj 2024. Samtidig ophører udbetalingen af store bededagstillægget, der før udgjorde 0,45%.

 

Ny opsparingskonto 

En ny opsparingskonto giver fremover mulighed for at indbetale en del af pensionsbidraget til kontoen. Formålet er, at den enkelte kan anvende opsparingen til at tage pauser i arbejdslivet eller dække andre økonomiske behov, inden man når pensionsalderen. Ordningen etableres tidligst fra 1. april 2025.

For ansatte omfattet af chefaftalen drejer det sig om den del af pensionsbidraget, som fra 1. april 2025 overstiger 15%, altså samlet 6,59% eller 6,84% for regionsdirektører. Denne del af pensionsbidraget kan udbetales som løn eller indbetales til opsparingskontoen. 

For chefer eller ledere omfattet af Akademikeroverenskomsten er det 5,57% af pensionsbidraget, som med virkning fra 1. april 2025 kan udbetales som løn eller indbetales til opsparingskontoen.

 

Ny aftale om opsparing af frihed

Med virkning fra 1. april 2025 kan alle akademikere i regionerne opspare 6. ferieugetimer til senere afvikling med henblik på at skabe øget fleksibilitet for den enkelte.

 

Barselsforbedringer

For børn, der er født/modtaget 1. april 2024 eller senere, er det aftalt:

  • at lønretten til far/medmor stiger med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
  • at lønretten til de familier, hvor barnet ved fødslen kun har én forælder (soloforældre), øges med 10 uger. I situationer, hvor en forælder dør efter fødslen, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til lønnet fravær.
Det er desuden aftalt, at lønretten til de forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, øges med 13 uger til hver af forældrene. Retten skal anvendes, inden barnet fylder 1 år.

Forbedringerne gælder også for adoptanter.

 

Inklusion af medarbejdere med særlige behov 

Der er aftalt et projekt om inklusion af medarbejdere med særlige behov. Projektets formål er at understøtte de regionale arbejdspladser i at tiltrække, inkludere og fastholde medarbejdere, som er sårbare og har udfordringer.

Projektet vil blandt andet indhente cases fra de regionale arbejdspladser, der har gode erfaringer med inklusion af medarbejdere med særlige behov, og sigtet er at udarbejde materiale, der kan inspirere arbejdspladserne på dette vigtige område.

 

Overenskomstdækning af pensionerede

Parterne har aftalt, af pensionister, som genoptager beskæftigelsen, fremover omfattes fuldt ud af chefaftalen og overenskomsterne.

Nyansatte pensionister omfattes fuldt ud af overenskomsterne m.v. med virkning fra 1. maj 2024, mens der er aftalt en overgangsordning, så allerede ansatte omfattes hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2024.
Du kan læse mere om forliget om Akademikerneoverenskomsten her 

 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.