]]>

Overenskomst i kommunerne – et godt lønløft i 2024, ny opsparingskonto og andre forbedringer

28. februar indgik Akademikerne og KL et forlig om overenskomst. I løbet af 2024 vil lønnen blive løftet markant og mere følger i 2025. Der er også andre spændende elementer i forliget blandt andet indførelse af en ny opsparingskonto og bedre barselsvilkår.

28.02.2024

Den samlede ramme for den 2-årige overenskomst er 8,8%, heraf anvendes 6,51% til generelle procentuelle lønstigninger. Yderligere er der afsat 2,09% af rammen til øvrige forbedringer. Den bruger akademikerne primært til en stor pensionsforbedring.

Oversigt over den samlede økonomi: 

  1. april 2024  1. oktober 2024  1. april 2025  1. oktober 2025  1. november 2025  I alt 
Aftalte generelle lønstigninger   4,00        0,24  0,20  4,44
Forventet udmøntning af reguleringsordningen     1,74     0,33    2,07
Øvrige forbedringer        2,09        2,09
Skøn for reststigning     0,00     0,20     0,20
 I alt   4,00  1,74   2,09   0,77  0,20  8,80

Hvis det viser sig, at der ved udgangen af OK24-perioden kan konstateres en ubalance mellem kommunernes og den private sektors lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne i september 2025 drøfte, hvordan dette håndteres bedst i overenskomstperioden. Eventuel ubalance håndteres sammen med lønforbedringen 1. november 2025. 

Desuden er der aftalt et tillæg på 9.000 kr. årligt (31/3-2000 niveau) til akademikere, der arbejder med natur- og miljøbeskyttelse i tekniske forvaltninger.  

 

Forhøjelse af pensionsprocenten og den særlige feriegodtgørelse

Pr. 1. april 2025 forhøjes pensionsprocenten i akademikeroverenskomsten med 2,22 procentpoint, så pensionen herefter er 21%.

Pr. 1. maj 2024 forhøjes ferietillægget med 0,53 procentpoint til 2,48%. Samtidig ophører udbetalingen af store bededagstillægget, der før udgjorde 0,45%.

 

Indførelse af en opsparingskonto 

Parterne har aftalt at indføre en opsparingskonto for alle akademikere i kommunerne. Det betyder, at det nu bliver muligt at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser i arbejdslivet eller dække andre økonomiske behov, før man når pensionsalderen. Den ændring i overenskomsten får tidligst virkning fra 1. april 2025.

I dag kan akademikere vælge, om den del af pensionen, der overstiger 16,4%, i stedet skal udbetales som løn (fritvalgsmidler). Fra 1. april 2025 sættes grænsen for fritvalg ned til 15%. Der vil herefter være valgfrihed for op til 6% af pensionen.

Fritvalgsmidlerne kan efter eget valg indbetales til pension, udbetales som løn eller, som noget nyt, indbetales på opsparingskontoen

 

Ny aftale om opsparing af frihed

Parterne er enige om at indgå en ny aftale om opsparing af frihed. Aftalen gælder fra 1. april 2025. 

Formålet med aftalen er at skabe øget fleksibilitet for den enkelte ansatte med mulighed for at opspare frihed til senere afvikling. Opsparingen kan for akademikere bestå af 6. ferieugetimer. 

Parterne er enige om frem mod OK-26 at drøfte erfaringerne med anvendelsen af aftalen og derudover om andre elementer, der kan afvikles som afspadsering af over-/merarbejde, også kan omfattes af aftalen.

Denne del af forliget træder i kraft den 1. april 2025.

 

Videreførelse af Den Kommunale Kompetencefond

Parterne er enige om, at fonden videreføres i de næste 2 år. 

 

Barselsforbedringer

For børn, der er født/modtaget 1. april 2024 eller senere, er det aftalt:

  • at lønretten til far/medmor stiger med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
  • at lønretten til de familier, hvor barnet ved fødslen kun har én forælder (soloforældre), øges med 10 uger. I situationer, hvor en forælder dør efter fødslen, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til lønnet fravær.
Det er desuden aftalt, at lønretten til de forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, øges med 13 uger til hver af forældrene. Retten skal anvendes, inden barnet fylder 1 år.

Forbedringerne gælder også for adoptanter.

 

Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter

Parterne har aftalt, at det pr. 1. oktober 2024 bliver muligt at inddrage en mægler, hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale tillidsrepræsentantstruktur – herunder om der skal vælges mere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe. Mægling vil ske med en refleksiv tilgang. Indsatsen evalueres frem mod periodens afslutning. 

Yderligere er det aftalt, at det skrives ind i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, at tillidsrepræsentanten gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

 

Ny stillingskategori – chefkonsulent med personaleledelse?

Parterne er enige om, at der i perioden frem til næste overenskomstforhandling skal drøftes, om man skal etableres en ny stillingskategori som chefkonsulent med personaleledelse.

 

Overenskomstdækning af pensionerede

Parterne er enige om at pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver omfattet af overenskomsterne.

Nyansatte omfattes fuldt ud af overenskomsterne pr. 1. maj 2024, mens der er aftalt en overgangsordning, så allerede ansatte omfattes hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2024.

 

Ret til seniorbonus

Pr. 1. januar 2025 er parterne er enige om at ændre udgangspunktet for ret til seniordage til i stedet at være en ret til seniorbonus med mulighed for at vælge pension eller frihed.

 

Inklusion af medarbejdere med særlige behov 

Parterne har aftalt et projekt om inklusion af medarbejdere med særlige behov.

Formålet med projektet er at understøtte kommunale arbejdspladser i at tiltrække, inkludere og fastholde medarbejdere med særlige sårbarheder og udfordringer. Projektet vil blandt andet indhente casehistorier fra kommunale arbejdspladser, der har gode erfaringer med at inkludere medarbejdere med særlige behov, og udarbejde inspirationsmateriale til arbejdspladserne. 

Projektet vil søge inspiration og samarbejdsmuligheder med relevante aktører på området under projektet.

 Her finder du hele forligsteksten for forliget mellem Akademikerne og KL 

 

Den videre proces

 
Alle de faglige organisationer skal nu godkende resultatet. I Djøf vil resultatet for kommuner blive sendt til urafstemning sammen med resultaterne for regionerne og staten efter Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde fredag den 15. marts 2024. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne. 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jette Nielsen

I skriver, at det særlige ferietillæg forhøjes pr. 1.4.2024. Ifølge forligsteksten er det pr. 1.5.2024, hvilket må betyde, at udbetaling af tillægget for Store Bededag først sker med virkning fra ultimo april 2025. Samtidig reduceres lønforbedringen på de 4% med 0,45% fra 1.5.2024, hvis jeg forstår forligsteksten rigtigt. Hvordan kompenseres man for Store Bededag ved fratræden, der ikke sker med udgangen af april? Jeg mener ikke at have set, at der sker forholdsmæssig udbetaling af forhøjet ferietillæg. Jeg undrer mig over, at der indføres et særligt løntillæg for medarbejdere i teknisk forvaltning, som arbejder med natur- og miljøbeskyttelse. Er de særligt svære at rekruttere, eller er deres "kolde hænder" bare lidt varmere end mine (= ren symbolpolitik, for så har "vi" da også bidraget til den grønne omstilling). Jeg kan umiddelbart ikke finde nogen tiltag, der adresserer, at det fortsat er hajfyldt farvand at være ansat senior i det offentlige. Jeg glæder mig til den tekniske gennemgang inden afstemningen.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Johan Troels Sander-Lorentzen

Hvorfor står der 2,09 procent i tabellen 1. april 2025, når pensionen forhøjes med 2,22 procent? Det forstår jeg ikke helt. Hvad dækker de 2,09 procent over?

Johan Troels Sander-Lorentzen

Ved nærmere læsning formoder jeg, at de 2,09 pct. dækker over, at ikke alle DJØF-medlemmer stiger med 2,22 pct.point i pension den 1. april 2025. Fx ikke jordmødre.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mette Ulstrup

God ide med den nye stillingskategori. Jeg håber, den bliver en obligatorisk stilling for kommunerne at anvende for alle os, der har personaleledelse, men som ikke er ansat som chef pt.

Jan

Jeg forstår ikke helt, hvad en ny kategori som chefkonsulent med personaleledelse skal til for. Hvis man har personaleledelse, skal man vel ansættes på chefoverenskomsten? Eller er der noget, jeg har misforstået?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Christian

Hej Hvad er definitionen af at arbejde med natur- og miljøbeskyttelse? Dækker det f.eks. personer på klimaområdet, eller er det udelukkende til dem, der arbejder med naturbeskyttelse i en mere snæver forstand (§3 natur, natura-2000)? Det står mig lidt uklart, hvor den betegnelse starter og stopper. Mvh. Christian


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Niels B. Henriksen

Jeg kan ikke af teksten gennemskue om de seniordage man har ret til i dag aktuelt som 60 årig ændres, hvis grænsen fremover bliver 5 år før folkepensionsalderen. Der må kunne beskrives mere fyldestgørende.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.