]]>

Betragtelige lønforbedringer i regionerne, ny opsparingskonto og andre forbedringer

Mandag den 26. februar landede et forlig om overenskomst for akademikerne i regionerne. I løbet af 2024 løftets lønnen markant og mere følger i 2025. Herudover er der andre spændende elementer blandt andet indførelse af en ny opsparingskonto og bedre barselsvilkår.

26.02.2024

Den samlede ramme for den 2-årige overenskomst er 8,8%, hvoraf 6,53% anvendes til generelle procentuelle lønstigninger. Der er herudover afsat 2,07% af rammen til øvrige forbedringer. Den bruger akademikerne primært til en stor pensionsforbedring og et særligt tillæg til læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter i børne- og ungepsykiatrien.

Oversigt over den samlede økonomi: 

  1. april 2024  1. oktober 2024  1. april 2025  1. oktober 2025  1. november 2025  I alt 
Aftalte generelle lønstigninger   4,00        0,25  0,20  4,45
Forventet udmøntning af reguleringsordningen     1,76     0,32    2,08
Øvrige forbedringer        2,07        2,07
Skøn for reststigning  0,00        0,20     0,20
 I alt   4,00  1,76   2,07   0,77  0,20  8,80

Hvis det viser sig, at der ved udgangen af OK24-perioden kan konstateres en ubalance mellem regionernes og den private sektors lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne i september 2025 drøfte, hvordan dette håndteres bedst i overenskomstperioden.

 

Forhøjelse af pensionsprocenten og den særlige feriegodtgørelse

Pr. 1. april 2025 forhøjes pensionsprocenten i akademikeroverenskomsten med 1,99 procentpoint, så pensionen herefter er 20,57%.

Pr. 1. maj 2024 forhøjes ferietillægget med 0,54 procentpoint til 2,49%. Samtidig ophører udbetalingen af store bededagstillægget, der før udgjorde 0,45%.

 

Indførelse af en opsparingskonto 

Parterne har aftalt at indføre en opsparingskonto for alle akademikere i regionerne. Det betyder, at det nu bliver muligt at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser i arbejdslivet eller dække andre økonomiske behov, før man når pensionsalderen. Den ændring i overenskomsten får tidligst virkning fra 1. april 2025.

I dag kan akademikere vælge, om den del af pensionen, der overstiger 16,4%, i stedet skal udbetales som løn (fritvalgsmidler). Fra 1. april 2025 sættes grænsen for fritvalg ned til 15%. Der vil herefter være valgfrihed for op til 5,57% af pensionen.

Fritvalgsmidlerne kan efter eget valg indbetales til pension, udbetales som løn eller, som noget nyt, indbetales på opsparingskontoen.

 

Ny aftale om opsparing af frihed

Parterne er enige om at indgå en ny aftale om opsparing af frihed. Aftalen gælder fra 1. april 2025.

Formålet med aftalen er at skabe øget fleksibilitet for den enkelte ansatte med mulighed for at opspare frihed til senere afvikling. Opsparingen kan for akademikere bestå af 6. ferieugetimer.

Parterne er enige om frem mod OK-26 at drøfte erfaringerne med anvendelsen af aftalen og derudover om andre elementer, der kan afvikles som afspadsering af over-/merarbejde, også kan omfattes af aftalen.

Denne del af forliget træder i kraft den 1. april 2025.

 

Videreførelse af regionernes kompetencefond

Parterne er enige om, at fonden videreføres i de næste 2 år. 

 

Barselsforbedringer

For børn, der er født/modtaget 1. april 2024 eller senere, er det aftalt:

  • at lønretten til far/medmor stiger med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
  • at lønretten til de familier, hvor barnet ved fødslen kun har én forælder (soloforældre), øges med 10 uger. I situationer, hvor en forælder dør efter fødslen, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til lønnet fravær.
Det er desuden aftalt, at lønretten til de forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, øges med 13 uger til hver af forældrene. Retten skal anvendes, inden barnet fylder 1 år.

Forbedringerne gælder også for adoptanter.

 

Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter

Parterne har aftalt, at det pr. 1. oktober 2024 bliver muligt at inddrage en mægler, hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale tillidsrepræsentantstruktur – herunder om der skal vælges mere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe. Mægling vil ske med en refleksiv tilgang. Indsatsen evalueres frem mod periodens afslutning.

Yderligere er det aftalt, at det skrives ind i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, at tillidsrepræsentanten gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

 

Overenskomstdækning af pensionerede

Parterne er enige om at pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver omfattet af overenskomsterne.

Nyansatte omfattes fuldt ud af overenskomsterne pr. 1. maj 2024, mens der er aftalt en overgangsordning, så allerede ansatte omfattes hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2024.

 

Inklusion af medarbejdere med særlige behov 

Parterne har aftalt et projekt om inklusion af medarbejdere med særlige behov.

Formålet med projektet er at understøtte regionale arbejdspladser i at tiltrække, inkludere og fastholde medarbejdere med særlige sårbarheder og udfordringer. Projektet vil blandt andet indhente casehistorier fra regionale arbejdspladser, der har gode erfaringer med at inkludere medarbejdere med særlige behov, og udarbejde inspirationsmateriale til arbejdspladserne.

Projektet vil søge inspiration og samarbejdsmuligheder med relevante aktører på området under projektet.
Her finder du hele forligsteksten for forliget mellem Akademikerne og Danske Regioner 

 

Den videre proces

 
Alle de faglige organisationer skal nu godkende resultatet. I Djøf vil resultatet for regionerne blive sendt til urafstemning sammen med resultaterne for kommuner og staten efter Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde fredag den 15. marts 2024. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne. 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tobias Levinsky

Jeg er dybt skuffet over, at AC har sagt ja til dette forlig. Forliget indeholder bestemmelser om "neutralisering" af midlerne fra trepartsaftalen. Dette kæmpede AC imod ved trepartsforhandlingerne og det var netop grunden til, at AC trådte ud Forhandlingsfællesskabet. AC har derfor bevist, at når det kommer til at stå distancen, så falder de før målstregen. Efter forliget med FF ventede jeg spændt på, om AC var i stand til og havde mod nok til at stå alene, men efter offentliggørelsen af forliget, skulle AC blot have været blevet i FF. Trist. Personligt kommer jeg til at stemme nej. Regeringen skal ikke slippe godt fra to gangen side den tiltrådte, at blande sig i danske model. I så fald kan vi lige så godt afskaffe de faglige forbund.

Maja Kure Kristensen, Djøf

Kære Tobias Tak for din kommentar. Akademikerne er part i løntrepartsaftalen. For Akademikerne var det bl.a. væsentligt, at udmøntning af ekstraordinære lønmidler til særlige grupper ikke kom til at påvirke reguleringsordningen. Det ville have betydet, at de grupper, der ikke fik del i de ekstraordinære midler, efterfølgende skulle "betale" for andre gruppers lønløft med en ringere lønregulering. Når der i forliget tales om neutralisering, er det netop det, der er leveret på. Det er vi meget tilfredse med. Begrundelsen for at forlade forhandlingsaftalen (vi er fortsat medlem af Forhandlingsfællesskabet) var ikke løntreparten, men ønsket om at stille eget lønkrav til OK24. Det har Akademikerne gjort. Efter vores vurdering var det den rigtige beslutning. Vi er glade for, at vi er endt med et forlig, hvor vi bruger midler til øvrige forbedring på at løfte akademikernes pension på en måde, hvor midlerne også kan trækkes ud som løn eller sættes ind på opsparingskontoen. Opsparingskontoen er i øvrigt også en del af akademiker-resultatet, som vi er meget tilfredse med. Mh Maja, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Realløn?

Hej Djøf Der er en fejl i artiklen. I skriver betragtelige lønforbedringer, men flere eksperter bekræfter at de 8.8% ikke er nok til en udligning og der vil fortsat være et reallønstab i perioden (f.eks. dækket af troværdige kilder som DR). Dermed må man vel kalde det for noget mere korrekt, "realløns tilbagegang" eller "start på udligning", da det jo reelt set ikke er en lønforbedring når man ville være bedre stillet i 2021 end 2024? Kan i venligst opdatere artiklen med forventet effekt på reallønen så der er fuld transparens og medlemmer kan træffe en informeret beslutning når der stemmes? Jeg synes selv det er vigtigt at man som medlem er blevet informeret af sin fagforening om at man opfordres til at stemmer ja til mindre købekraft og lavere løn end hvad man havde i 2021 med ingen krav om det udlignes (at i mødes i slutningen af 2025 om lønudvikling er en hensigtserklæring og i kan jo spørge jeres jurister hvad de er værd). I må vel have en rigtig god forklaring på hvorfor i har forhandlet at jeres medlemmer skal have lavere løn end i 2021, så jeg forstår ikke hvorfor i skulle ikke inkludere reallønsændringer i jeres artikel, især når eksperter er enige om reallønen er meget mere sigende for hvilken betydning lønændringen har?

Maja Kure Kristensen, Djøf

Hej I perioden 2024 til 2026 stiger lønnen forventeligt med 6,53 procent på det regionale område. Hertil kommer en pensionsforbedring 1. april 2025 på 1,99 procentpoint, som kan veksles til løn. Finansministeriets skøn for inflationen i samme periode er på 4,9%. Alt andet lige sikrer forliget en reallønsforbedring fremadrettet. Du har helt ret i, at det, der vindes på reallønnen fremadrettet, ikke er nok til at udjævne det tabte pga. inflation i den sidste overenskomstperiode (2021-2024), hvilket er den problemstilling DR og andre medier helt rimeligt har italesat. Inflationens indhug i købekraft er et vilkår, som alle på arbejdsmarkedet har delt. Hvis det viser sig, at man på det private arbejdsmarked får en lønudvikling, som går stærkere end på det offentlige arbejdsmarked, vil reguleringsordningen, som også er aftalt som en del af forliget, sørge for, at det smitter af på den offentlige lønudvikling. Yderligere er der indlagt en såkaldt ultimoforhandling, som sikrer, at parterne håndterer evt. ubalancer mellem lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked, som måtte være opstået i løbet af perioden. Mh Maja, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.