]]>

Pæne lønforbedringer i staten pr. 1. april og mange andre gode elementer

Vi har nu et forlig om overenskomst for medarbejderne i staten. Udover en pæn lønforbedring, hvor størstedelen af rammen allerede udmøntes i april 2024, er der også blevet plads til en række forbedringer, herunder indførelse af en ny opsparingskonto og bedre barselsvilkår.

12.02.2024

Den samlede ramme i den 2-årige overenskomstperiode er på 8,8%, hvoraf 7,8% anvendes til generelle procentuelle lønstigninger. Der er herudover afsat 1% af rammen til særlige formål. 

De generelle lønforbedringer i perioden falder således: 

  1. april 2024  1. april 2025  1. november 2025  I alt 
Aftalte generelle lønstigninger   4,83  1,27  0,20  6,30
Forventet udmøntning af reguleringsordningen  1,06  0,04  0,00  1,10
Skøn for reststigning  0,00  0,40  0,00  0,40
 I alt   5,89  1,71   0,20  7,80

Hvis det viser sig, at der ved udgangen af OK24-perioden kan konstateres en ubalance mellem statens og den private sektors lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne drøfte, hvordan dette håndteres bedst i overenskomstperioden.

 

Forhøjelse af pensionsprocenten og den særlige feriegodtgørelse

Pensionsprocenten i akademikeroverenskomsten forhøjes med 0,97 procentpoint fra 17,1 til 18,07% pr. 1. april 2025. 

Ferietillægget i staten på 1,5% forhøjes til 2,02% med samtidigt ophør af udbetalingen af store bededagstillægget, der før udgjorde 0,45%. Tillægget forhøjes med virkning fra 1. april 2024.

 

Indførelse af en opsparingskonto 

Der er blevet aftalt en opsparingskonto for alle statsansatte, som betyder, at det nu bliver muligt at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. Det vil i fremtiden blive muligt at spare fritvalgsmidler op på en konto i pensionskassen, som man får mulighed for at hæve af, hvis der er behov før pensionsalderen til fx pauser eller sporskifter over et langt arbejdsliv. I dag kan akademikere vælge om den del af pensionen, der overstiger 16,8%, i stedet skal udbetales som løn (fritvalgsmidler). Denne andel sættes fremover ned til 15%.

Ændringen træder i kraft den 1. april 2025.

 

Ny aftale om opsparing af frihed

Den nye aftale om opsparing af frihed giver mulighed for at opspare afspadsering og særlige fridage til senere brug. I alt vil 8 dages afspadsering som følge af merarbejde og den 6. ferieuge fremover kunne gemmes til senere afholdelse. Aftalen sikrer øget fleksibilitet, så de statsansatte kan spare op til pauser, der tilpasses den enkelte. I alt kan der maksimalt stå opsparet frihed svarende til 15 dage på ordningen.

Denne del af forliget træder i kraft den 1. maj 2025.

 

Videreførelse af statens kompetencefond

Statens kompetencefond er en fond aftalt mellem overenskomstens parter, der giver de statsansatte mulighed for at søge om midler til kompetenceudvikling. Parterne er enige om, at fonden videreføres i de næste 2 år. 

 

Barselsforbedringer

For børn, der er født/modtaget 1. april 2024 eller senere, er det aftalt:

  • at lønretten til far/medmor stiger med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
  • at lønretten til de familier, hvor barnet ved fødslen kun har én forælder (soloforældre), øges med 10 uger. I situationer, hvor en forælder dør efter fødslen, indtræder den efterlevende forælder i den afdøde forælders uudnyttede ret til lønnet fravær.
Det er desuden aftalt, at lønretten til de forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, øges med 13 uger til hver af forældrene. Retten skal anvendes, inden barnet fylder 1 år.

Forbedringerne gælder også for adoptanter.

 

Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter

For statens tillidsrepræsentanter er der aftalt flere forbedringer ved OK24. Først og fremmest er det aftalt, at der fremover er en pligt for arbejdsgiver til at indgå i forhandlinger om en lokalaftale om TR-strukturen og antal tillidsrepræsentanter i to tilfælde. For det første i de tilfælde hvor arbejdspladsen er beliggende på flere geografisk adskilte lokationer. Det samme gør sig gældende, hvis tillidsrepræsentanten repræsenterer en gruppe, der er større end 100 medarbejdere. 

Det præciseres i aftalerne, at der skal afsættes den nødvendige tid til tillidsrepræsentant-hvervet i arbejdstiden, ligesom der gives en ret til tillidsrepræsentanten til at mødes med nye ansatte i arbejdstiden. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2025. 


Inklusion af medarbejdere med særlige behov 

I overenskomstperioden vil parterne arbejde på at sikre, at der er de rigtige rammer for, at medarbejdere med særlige behov fastholdes og ansættes på statens arbejdspladser. 

Djøf ser et stort potentiale i vores forskelligheder og har arbejdet politisk for at sikre bedre rammer for inkluderende arbejdspladskulturer. Vi håber med periodeprojektet at kunne skubbe diversitetsdagsordenen i den rigtige retning på de statslige arbejdspladser.

 

Samarbejde om implementering og brug af AI 

Kunstig intelligens er kommet for at blive, men er stadig så nyt, at virkningerne for arbejdspladserne og den danske model er uvisse. I perioden vil parterne analysere, hvilken påvirkning AI forventes at få både på overenskomsterne og arbejdspladserne i det hele taget. 

 

Tillæg til special- og chefkonsulenter i departementerne

Fremover er alle special- og chefkonsulenter i departementerne sikret et årligt tillæg på 20.000 kr. Tillægget er i opgjort i grundbeløb pr. 31. marts 2012 og får virkning fra den 1. april 2025. 

 

Et særligt løft til dommerfuldmægtige

På grund af dommeres særlige status efter grundloven er dommere og dommerfuldmægtige ikke omfattet af reglerne om ny løn. For at sikre at gruppen af dommerfuldmægtige også i fremtiden kan fastholdes og rekrutteres afsættes et beløb på 1.405.000 kr. til udmøntning til gruppen. Midlerne er til fordeling lokalt og får virkning fra den 1. april 2025.

 

Præcisering af reglerne for underviserarbejdstid

Reglen om jævn arbejdsbelastning for undervisere fra OK21 er aftalt præciseret i det nye forlig. 
Fremover præciseres det, at leder og medarbejder skal drøfte arbejdets omfang og behov for justeringer i opgaveporteføljen, hvis det samlede timeforbrug i et kvartal overstiger den normale arbejdstid. Hensigten er, at der skal sikres sammenhæng mellem opgaver og tid.

 

Mulighed for forlængelse af ansættelsen for ph.d.-studerende og forskerstuderende i ekstraordinære tilfælde

Det er aftalt, at der fremover gives mulighed for at forlænge ansættelsen for ph.d.- og forskerstuderende, hvis der efter en konkret vurdering er tale om en situation, hvor ekstraordinære forhold har forsinket projektet. Det er et krav, at forsinkelsen ikke kan tilskrives den pågældende. Ændringen har virkning fra den 1. april 2025

I dag er det kun muligt at forlænge ansættelsen i tilfælde af dokumenteret sygdom, hvormed mulighed udvides. Ved afholdelse af orlov efter barselsloven er der herudover et krav på forlængelse af ansættelsen.Her finder du hele forligsteksten for forliget mellem Akademikerne og Finansministeren 

Her finder du hele forligsteksten for forliget mellem CFU og Finansministeren

 

Den videre proces

 
Alle de faglige organisationer skal nu godkende resultatet. I Djøf vil resultatet for staten blive sendt til urafstemning sammen med resultaterne for kommuner og regioner efter Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde fredag den 15. marts 2024. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne. 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

K.A

Det er jo decideret uansvarligt at der normaliseres en undergravning af arbejdsvilkår i samfundsvigtige funktioner ved at DJØF støtter op om denne overenskomst. Lige fra større ulighed i løn, til fortsættelse af ubetalte merarbejde for mange job stillinger. Ringe arbejde af DJØF, hvorfor har vi overhovedet en fagforening, hvis de ikke er interesseret i arbejdsvilkår men kun at sælge forsikringer? Jeg håber tillidsrepræsentanter kræver en redegørelse for hvad der er sket bag de lukkede døre, så dette ikke sker igen.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Et skuffet medlem

For at være helt ærlig ligger det resultat meget, meget langt fra det jeg betragter som smertegrænsen. Det er klart at man ikke kan indhente hele den tabte realløn i et huk. Ligeledes får de offentlige ansatte nok aldrig lov til at få en højere afslutning end de private, uagtet alt snakken om at skulle indhente lønefterslæb, hvordan det så end kan lade sig gøre. Men i denne situation at parkere et procentpoint til alt muligt andet end lønforbedringer er direkte til grin. De fleste andre forbedringer her - og det er forbedringer - er reelt en gratis omgang for arbejdsgiver. Tvivler på at resten kan løbe op i 1%. Under alle omstændigheder 1% jeg godt ville have haft lov til selv at råde over ellers. Hvorfor skal en aftale i en situation med så meget økonomisk usikkerhed også låses fast for to år igen? Vi er brændt af at have været låst fast med den sidste lange overenskomst, da grundpræmisserne for denne fuldstændigt smuldrede. Fakta er jo, at der stadig er krig i Europa, at vi risikerer Trump bliver præsident, at Kina rasler med den militære og økonomiske sabel. Alt sammen noget der lynhurtigt kan påvirke vores økonomiske realitet igen. Tiden er desværre inde til at sende et klart signal til A-siden ved at stemme dette resultat ned, eller i hvert fald ikke at give det mere end en papirtynd tilslutning, så ingen skal tro, at det er godt eller velkomment. Og for fagbevægelsen må dette være en skriftlig varsel. Et sådant resultat mere og det bliver til en udmelding.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Specialisten i provinsen

Jamen tillykke til kontor-, og afdelingscheferne samt special-, og chefkonsulenter i Departementerne. Det er lidt svært at være super tilfreds med denne overenskomst hvis man sidder i en af de udflyttede styrelser provinsen.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hvordan har DJØF tænkt sig at rådighedsforpligtelse og ret til at opspare frihed skal harmonere? Er det overhovedet drøftet? Eller er det meningen at i vi i praksis slet ikke skal del i den fordel?

Mads Carstensen

Hej Der er allerede i dag i overenskomstens § 15 en mulighed for opsparingsdage. Den mulighed bliver suppleret af dette resultat med en mulighed for at spare merarbejde konverteret til afspadsering, max 8 dage, og de særlige feriedage op. Vi er naturligvis opmærksomme på, at ikke alle optjener merarbejde - fx fordi de er omfattet af en lokal arbejdstidsaftale, der giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt. De vil dog stadig have mulighed for at opspare de særlige feriedage. Med venlig hilsen Mads, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

jens

skandaløst, at konsulenter i departementerne skal have mere end os andre. Det ville klæde DJØF, at man havde gjort det til generel udbetaling af merarbejde, DJØF har endnu engang fejlet groft.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Simon

Forstår ikke umiddelbart, hvorfor overenskomstaftalen bliver præsenteret som en god aftale af Djøf. Vi bliver ikke kompenseret for vores reallønstab i et tilstrækkeligt omfang, og man har ikke formået at rykke den økonomiske ramme på 8,8 procent, som var statens loft for forhandlingerne. Den særlige feriegodtgørelse hæves jo reelt kun med 0,07 procent og det er nok de færreste, der er interesseret i, at pensionsprocenten hæves yderligere. Derudover er de andre vilkår ret ligegyldige for de fleste ansatte. Vil da umiddelbart meget hellere have nedsat pensionsprocenten i stedet for at kunne opspare til frihed eller gøre brug af en opsparingskonto.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

RK

Det lidt kedeligt, at man lader regeringen spille en del og hersk strategi på den måde.... og det vil også skabe større tvivl om embedsværket politiske uafhængighed når det politiske system så skamløst kaster penge efter de topembedsmænd som sidder tætteste på politikkerne...... og endda helt uden det har været ønsket af fagbevægelsen....


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.