]]>

Små men vigtige skridt i den rigtige retning

Nu har vi et forlig om overenskomst for alle medarbejdere i staten. Udover en lille stigning i reallønnen, er der på trods af den smalle økonomiske ramme blevet plads til andre forbedringer.

06.02.2021

Den økonomiske ramme

Ingen havde formentlig regnet med en guldrandet overenskomst denne gang, men dog er den økonomiske ramme for forliget aftalt til 6,75%. Det er en ansvarlig økonomisk ramme, som både lønmodtagere og arbejdsgivere kan stå inde for. De 6,75% indeholder ud over de aftalte generelle lønstigninger også de forventede udmøntninger fra reguleringsordningen og den forventede reststigning (lokal lønudvikling m.m.) for hele overenskomstperioden.

Du vil som statsansat i perioden få generelle lønstigninger på i alt   4,42%. Lønstigningerne får du pr.

  • 1. april 2021 med 0,80%
  • 1. oktober 2021 med 0,30%
  • 1. april 2022 med 1,19%
  • 1. oktober 2022 med 0,30%
  • 1. april 2023 med 1,48%
  • 1. oktober 2023 med 0,35%. 

Yderligere bliver reguleringsordningen ført videre. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet mellem lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Reguleringsordningen har været noget omdiskuteret i den senere tid, fordi den udmøntede negativt med - 0,74% i staten pr. 1. februar 2021. Der er dog ingen tvivl om, at reguleringsordningen er en forudsætning for, at begge parter har tryghed for, at lønudviklingen på det offentlige område hverken sakker agterud eller stikker af fra den private lønudvikling. 

Forhøjelse af pensionsprocenten af rådighedstillægget

Rådighedstillægget er i dag pensionsgivende med 9%. Det er aftalt, at pensionsprocenten hæves til 12,5% pr. 1. april 2022.

Seniorbonus

Det er ved forhandlingerne aftalt, at seniorer får ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn. Seniorbonussen kan konverteres til 2 fridage. Du får ret til seniorbonus fra det kalenderår, hvor du fylder 62 år. 

Djøf har argumenteret for fokus på fastholdelse af seniorer i forhandlingerne, og selvom en seniorbonus måske ikke i sig selv er det store fastholdelsesincitament, så bliver der dog sendt et vigtigt signal om, at seniorerne er en vigtig ressource for statens arbejdspladser.  

Kompetenceudvikling

Kompetencefonden i staten har i den forløbne overenskomstperiode været en stor succes og mange djøfere har benyttet muligheden for at få økonomisk støtte til individuelle kompetenceudviklingsforløb. 

Der er ved overenskomstforhandlingerne aftalt at videreføre fonden med samme økonomiske rammer som i OK18-perioden. Så har du ønske om et individuelt uddannelsesforløb, så bliver der altså også i næste overenskomstperiode mulighed for at søge tilskud fra kompetencefonden. 

Uddannelses- og undervisningsområdet

Det har længere været et stort ønske at give djøfere i undervisningsjobs bedre muligheder for en jævn arbejdsbelastning hen over året og bedre indsigt i sammenhængen mellem opgaver og arbejdstid. Der er opnået enighed om, at overenskomsten fremadrettet skal rumme bestemmelser om begge dele. 

Hvis du er underviser på gymnasialt niveau, et erhvervsakademi eller en professionshøjskole skal dit timeforbrug fremover godkendes mindst hvert kvartal. Det skal give dig og din leder et fælles grundlag for at drøfte arbejdsbelastningen løbende og ikke først, når normperioden er slut. 

For at sikre åbenhed og transparens i forhold til planlægning af dine arbejdsopgaver, så skal du fremover ved normperiodens have en drøftelse med din leder om sammenhængen mellem arbejdsopgaver og tid. Den drøftelse skal ske på baggrund af den udmeldte forventede opgaveportefølje. Hvis opgaveporteføljen ændres væsentligt i løbet af normperioden, skal dette også drøftes. For at sikre et samlet overblik over det samlede timeforbrug for alle undervisere på arbejdspladsen, får din tillidsrepræsentant nu indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med din ledelses planlægningstal. 

Universiteter mv.

For forskere og undervisere på universiteterne er der aftalt flere forbedringer. 

Hvis du er lektor, forhøjes dit lektortillæg med ca. 2.500 kr. om året. Er du lektor eller seniorforsker og omfattet af forfremmelsesprogrammet til professor, får du et årligt tillæg på 50.081 kr. ud over dit lektortillæg/seniorforskertillæg. Yderligere har der været enighed om at forbedre vilkårene for tidsbegrænsede videnskabelige medarbejdere på barsel og de timelønnede undervisere på universiteter (undervisningsassistenter) bliver nu omfattet af aftalen om eksterne lektorer.

Du kan læse mere om forbedringer på universitetsområdet her. 

Introforløb

Det har været en prioritet for Djøf at få skrevet ind i overenskomsten, at der på arbejdspladserne skal tages særligt godt hånd om de nyuddannede akademikere. Overgangen mellem studie- og arbejdsliv er udfordrende, og det er vigtigt, at nyuddannede akademikere bliver introduceret ordentligt til arbejdspladsen, arbejdsopgaverne og det ansvar, der ligger i jobbet. Fremadrettet vil det fremgå af overenskomsten, at der bør være særligt fokus på kompetenceudvikling og introduktion til opgaverne for nyuddannede akademikere. 

Anklagere og politifuldmægtige

Er du politifuldmægtig, anklagerfuldmægtig eller anklager i turnus hos Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og Rigspolitiet, og omfattet af den 2-årige obligatoriske medhjælperordning, så vil dit funktionstillæg bliver hævet fra 19.800 til 53.300 kr. årligt. Dette løft skal gøre honoreringen for den tidskrævende opgave med at forberede de komplekse ankesager mere rimelig.  

Lønforløb tilpasses nye uddannelser

Der kommer over tid nye uddannelser til. Senest er det blevet muligt at tage en etårig kandidatuddannelse. Det er aftalt at justere lønforløbet, så det nu kan rumme de nye uddannelsesmuligheder. Hvis du er bachelor, betyder justeringerne, at du fremover vil slutte på trin 6 i stedet for på trin 5, som i dag.   

Den videre proces

Alle de faglige organisationer skal nu godkende resultatet. I Djøf vil resultatet for staten blive sendt til urafstemning sammen med resultaterne for kommuner og regioner efter Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne.

Se hele forligsteksten for forliget mellem Akademikerne og Skatteministeren
Se hele forligsteksten for forliget mellem CFU og Skatteministeren

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jeanette

Hej Hvad blev der af ønsket om at få fridagene tilbage (juleaften og nytårsaften) evt også få fri dagen efter kr. himmelfart? Ved det har været et ønske for mange, men det fremgår ikke umiddelbart af de krav I er gået til forhandlingerne med.

Maja Kure Kristensen, Djøf

Hej Jeanette Ja, fridagene og fleksibilitet/frihed var et af de store temaer, da vi samlede krav ind hos medlemmer og tillidsrepræsentanter. Samlet set har fleksibilitet derfor også været et af de vigtigste temaer for AC/Djøf ved forhandlingerne i staten. Vi må bare konstatere, at arbejdsgiverne meget skuffende ikke var villige til at imødekomme os på dette punkt. Mvh Maja, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Region Hovedstaden

I de kommentarer der blev indsamlet af DJØF i forbindelse med OK forhandlingerne, skrev rigtig mange, at de ville have fridagene 24.12, 31.12 og 5.6 tilbage, hvorfor har DJØF overhovedet ikke taget dem med til forhandlingsbordet? Hellere få de fridage tilbage end lønstigning. Det er jo en reel lønnedgang (som ikke kan ses i lønstatistikker), som mange er os har fået da arbejdsgiver inddrog vores 3 fridage.

Maja Kure Kristensen, Djøf

Vi er helt opmærksomme på, at ønsket om mere fleksibilitet (herunder fridage) vejer tungt for vores medlemmer i regionerne. Det stod helt klart, da vi samlede krav ind hos medlemmer og tillidsrepræsentanter. Ved forhandlingerne i staten mødte vi en arbejdsgiver, som ikke var villig til at modernisere overenskomsten på dette punkt. Vi har til gode at se, hvordan arbejdsgiver stiller sig i regionerne, men vi er helt klare på, at frihed/fleksibilitet er et af de store - helt rimelige - ønsker. Mvh Maja, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Peter Hansen, FTR i Region Midtjylland

Rimeligt godt resultat under de givne omstændigheder. Især forhøjelse af slutløntrin for bachelorer - det burde dog være trin 7 som professionsbachelorer har. Det vil vi gerne have med i den kommunale og regionale overenskomst! AC'erne i regionerne - bortset fra de nye grupper - er nu de sidste på det offentlige arbejdsmarked, som ikke har seniordage/bonus. Husk det! Men det kan I vel vanskeligt få gennemført på fællesbordet, når de andre KTO organisationer har. De vil vel heller bruge pengene på skævdeling ift. de lavest lønnede?

Maja Kure Kristensen, Djøf

Kære Peter, Tak for meldingen. Vi er opmærksomme på, at der er særlige forhold vedr. seniorer i regionerne. Mvh Maja, Djøf

Peter Hansen, FTR i RM

Nu kan jeg ikke huske hvad kravet om en seniorordning, som den LO/FTF har vil koste i %, men kunne man ikke på fællesbordet foreslå, at AC fik seniorordning og så kan FH få samme %, som de kan fordele til løn mellem grupperne, som de synes? Den store skævdeling, der blev lavet i OK18, er ikke acceptabel (det er tidligere oplyst, at det har kostet en akademiker gennemsnitlig 6.000 kr. på årslønnen).


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lykke Petersen

Har ændringen af grundlønnen for chefer i løngruppe 1 betydning for allerede ansatte chefer i løngruppe 1. Får de en reel lønforbedring, eller får de blot en anden lønsammensætning, således at deres samlede løn er den samme?

Mads Kildegaard Larsen, Djøf

Kære Lykke Grundlønnen for chefer i løngruppe 1 er blevet forbedret på den måde, at bunden i lønintervallet er blevet hævet. I det omfang man har været indplaceret i lønintervallet mellem den hidtidige bund og det nye niveau får man en lønforbedring. Ændringen er aftalt med virkning fra 1. april 2021


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lars

Om forliget er det bedst opnåelige? På afstand er det svært at svare på. Jeg har jo ikke været med ved bordet. Bevarelsen af reallønnen vist oversolgt. De direkte lønstigninger er 4.42 procent i hele perioden. I 2021 og 2022 er der henholdsvis 1.2 procent og 1.49 procent, men samtidig er Finansministeriets skøn for inflationen højere i begge år. Lønstigningen er også størst i den sidste del af overenskomst perioden (1.83 procent). Alle håber sikker også at nå til seniorbonus. Grundlæggende er der ikke gjort noget ved den reelt stigende arbejdstid. Det gælder især for ansatte uden højeste arbejdstid. Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø fortsætter uændret. Det undrer at der ikke sker mere i en corona-tid, hvor det psykisk arbejdsmiljø er et voksende problem. Corona vil kaste lange skygger. Inddragelsen af medarbejderne i grøn omstillinger er selvfølgelig positiv, men det må være en ”rød streg i sandet” om vi skal betale med yderligere arbejdstid for resultater (længere transporttid ved tjenesterejser mm.). Om jeg vil stemme Nej til overenskomsten? Det ved jeg ikke. Forlig er det muliges kunst og de direkte lønstigninger fylder trods alt mest, men især spørgsmålet om højeste arbejdstid og det psykiske arbejdsmiljø vejer tungt. Der er vel også en sammenhæng mellem arbejdstid/konkurrence arbejdsmiljøer og det psykiske arbejdsmiljø.

Maja Kure Kristensen, Djøf

Kære Lars Tak for din kommentar. Arbejdspres, mangel på fleksibilitet, manglende sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, forandringer i en hast, som er svær at følge med til - der er mange vinkler på psykisk arbejdsmiljø, og du har helt ret i, at lederuddannelsen ikke løser problemet. Derfor var det også meget skuffende, at der ikke var imødekommenhed hos arbejdsgiverne på dette punkt. Alt andet lige står vi jo med en fælles udfordring, og hverken de eller vi kan være tjent med, at der ikke at tages fat om problemet. Men forlig er med dine egne ord det muliges kunst, og vi kommer ikke til at slippe dagsorden om arbejdspres/fleksibilitet på den anden side af OK21. Mvh Maja, Djøf


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Michael

Helt enig.. hvorfor er det ikke muligt, at få de høje stigninger nu, hvor statsansatte har måttet betale for reguleringsordningen (= lønfald), og så lade den kære reguleringsordning sørge for en evt. udligning på de mindre stigninger fremadrettet, når der forhåbentligt er kommet mere gang i de privates løn? Ingen kan gætte, hvad der sker de næste 3 år, men synes ikke Djøf har sikret reallønnen med denne overenskomst.

Sara Vergo

Kære Michael I forligene på alle tre områder (stat, region, kommune) indgår de samme elementer - som en slags forbundne kar: generelle lønstigninger (i staten 4,42, i kommuner og regioner 5,02), forventet udmøntning af reguleringsordningen, forventet reststigning (lokal lønudvikling) og “andre formål” - fx seniordage i staten. Den økonomiske ramme er den samme for alle tre områder (6,75), men fordeles altså forskelligt, fordi både reguleringsordning og reststigning forventes at variere mellem de tre områder. Placeringen af de generelle lønstigninger over perioden er selvfølgelig en del af forhandlingen - og det muliges kunst. Forliget gælder alle statsansatte - og således ikke kun djøfere. Og jeg ved, at der blev kæmpet benhårdt, men vi mødte en arbejdsgiver, der blandt andet var meget optaget af, hvilket signal man sender i en coronakrise, hvis man giver høje lønstigninger til offentligt ansatte, mens mange i det private erhvervsliv er hårdt pressede. Mange hilsner, Sara Vergo, fmd for Djøf Offentlig


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Peter

Reallønnen i staten er langt fra sikret. Inflationprognosen for 21-22 er højere end de generelle lønstigninger. De direkte lønstigninger i regioner og kommuner er større end i forliger med staten. Et nej til OK 21 bør overvejes.

Susanne

Enig. Som konsulent i en styrelse er der ingen højeste arbejdstid og udsigt til 4,42% over 3 år. Også denne gang under de generelle lønstigninger, der hentes i kommuner og regioner. Fint for ledere, universitetsansatte og fuldmægtige. Føler egentlig “min gruppe” konsulenterne overses igen. Ved ok18 var det de chefkonsulenter, der reelt er ledere, som fik noget ud af det ( fx. 3 måneder ekstra hvis de siges op).

Sara Vergo

Kære Peter og Susanne I har ret i, at der er aftalt i alt 5,02% i generelle lønstigninger i kommunerne og regionerne, mens der er aftalt 4,42% i staten. Man skal dog være opmærksom på, at der venter en "corona-regning" i både kommuner og regioner, som skal betales pr. 1. oktober 2021. Skønnet i kommunerne er lige nu -0,21%, mens det i regionerne er -0,71%. Den samlede økonomiske ramme på alle tre områder (stat, region, kommune) er den samme, nemlig 6,75%, men den sammensættes forskelligt: Generelle lønstigninger er større i kommuner og regioner end i staten, mens den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er større i staten end på de øvrige områder og det samme er den forventede reststigning (altså den lokale lønudvikling). Det er så at sige forbundne kar. Men det er klart, at i en situation med så stor usikkerhed om udviklingen i dansk økonomi, er det også svært at spå om den private lønudvikling og dermed om udmøntningen af reguleringsordningen. Derfor er jeg også glad for, at vi fik bl.a. sorgorlov og seniordage ind i den statslige overenskomst - de er jo sikret, uanset den økonomiske udvikling. Mange hilsner Sara Vergo, fmd for Djøf Offentlig


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.