]]>

Kursus

Kommunikation og teamrelationer

Modul 2 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i projektledelse. Du udvikler dine evner til at lede et projektteam og projektets interessenter. Du opkvalificerer dine kompetencer i at kommunikere og skabe gode teamrelationer og -samarbejder.

Startdato og sted

23. september 2024
København K

Varighed

6 dage
09:00 - 16:00

Pris

18.900 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. Du ønsker at udvikle dig til en professionel projektleder.  

Modulet giver dig et solidt fundament for at tage ansvar for og varetage kommunikation med projektdeltagere, teams og eksterne interessenter i projekter.

Du kan tage ’Kommunikation og teamrelationer’ som en del af Diplomuddannelsen i projektledelse, men du kan også tage modulet alene.

 

Modulet giver dig:

 • kompetencer til at vurdere rammerne for et teamsamarbejde
 • redskaber til at iscenesætte projektdeltageres styrker og kompetencer
 • kompetencer til at vurdere modstand og identificere baggrund for den
 • evnen til at arbejde med personprofiler
 • indsigt i at følge op på relationer i projekter
 • viden om at skabe eget ledelsesrum og arbejde politisk i egen organisation.

Modulets temaer og opbygning

På modulet ’Kommunikation og teamrelationer’ får du forståelse for vigtigheden af god kommunikation blandt projektdeltagerne. Du lærer at bruge kommunikation effektivt og får præsenteret strategier for, hvordan du griber modstand fra interessenter an.   

Du kommer til at arbejde med:

 • individets psykologi
 • individets motivation
 • teamdynamikker og teamudvikling
 • forandringscyklusser
 • modstand under forandringer
 • ledelse af projektgruppen og interessenter
 • politik i organisationer.

Opbygning:

Undervisningsdage: 6 dage
ECTS-point: 10 ECTS-point
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

 • Før start

  Som forberedelse til den første dag observerer og reflekterer du over din egen projektledelse i organisationen. 

  Læs mindre
 • Dag 1

  23. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag på ’Kommunikation og teamrelationer’ får du overblik over modulets indhold, både i forhold til dig selv som projektleder og i forhold til den organisatoriske ramme, du begår dig i. Du får en forståelse for projektlederens ledelsesroller.

  Du lærer at identificere dit projektteams tilstand, og hvordan du arbejder med teamets udvikling. Du lærer også at identificere individers kernekvaliteter, og hvordan de påvirker teamrelationer.

  I løbet af dagen anvender du værktøjerne på dit eget projektteam og dig selv. 

  Dagen giver dig indblik i: 

  • projektledelsesroller
  • teamtilstande
  • teamudvikling
  • individers kernekvaliteter.

  Du forbereder dig til dag 2 ved at iagttage dit eget lederskab i praksis i dit projekt. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 2.

 • Dag 2

  7. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 bliver du præsenteret for personprofiler som ledelsesværktøj. Du udarbejder en profil for din egen person, og du lærer at anvende personprofiler til at åbne op for dialog om forskelligheder mellem teammedlemmer.

  I løbet af dagen arbejder du helt konkret med værktøjer til at styrke din facilitering. Værktøjerne kan du bruge i workshops, til større kickoff-møder og på projektets løbende opfølgningsmøder. 

  Dagen giver dig:

  • træning i at anvende personprofiler som ledelsesværktøj
  • tilgange til at styrke din facilitering af møder, workshops og kickoffs.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at eksperimentere med og iagttage dit projekts interessenter ud fra de perspektiver, som personprofilerne tilbyder. Som en del af din forberedelse skal du øve dig i at facilitere fx et møde i din egen organisation. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 3.

 • Dag 3

  21. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 3 på ’Kommunikation og teamrelationer’ får du indblik i udviklingen i litteraturens syn på motivation. I din rolle som projektleder har du et indirekte ledelsesansvar over for projektdeltagerne. Du lærer at arbejde med den indre motivation hos den enkelte ved hjælp af de tre begreber autonomi, mestring og formål.

  Du afslutter dagen med en introduktion til eksamensopgaven, og du tager de første spadestik til at skabe rammen for din egen opgave.

  Dagen giver dig:

  • viden om udviklingen i forståelsen af motivation
  • indsigt i ydre versus indre motivation
  • virkemidler til at styrke indre motivation
  • måder til at vurdere motivationsovervejelser i egen organisation og egne projekter.

   

  Du forbereder dig til dag 4 ved at eksperimentere med og iagttage motivation hos deltagerne i dit projekt. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 4.

   
 • Dag 4

  4. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 4 går du i dybden med din forståelse af at lede andre gennem en tid med forandringer. Du oparbejder en indsigt i, hvorfra modstand udspringer, og du træner din evne til at lede medarbejdere gennem de psykologiske udfordringer, som forandringer kan føre med sig.

  Dagen foregår som en workshop, hvor du træder i rollen som leder af en forandring. I løbet af dagen udsættes du for flere situationer, hvor du skal forholde dig til både individets, teamets og projektets behov. Træningen foregår i en forandringssimulator.

  Du får indsigt i projektlederskabets udfordringer under tider med forandring, og du opnår indsigt, der gør dig i stand til at bevare overblikket i selv meget turbulente tider. 

  Dagen giver dig:

  • viden om forandringens cyklus
  • indsigt i modstand, og hvorfra den udspringer
  • overblik over psykologiske udfordringer under forandringer.

  Du forbereder dig til dag 5 ved at eksperimentere med og iagttage forskellige former for reaktioner i dagligdagen gennem samtaler og refleksioner. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 5.

 • Dag 5

  18. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 5 på ’Kommunikation og teamrelationer’ får du indsigt i, hvordan vi mennesker, som følende væsener, træffer beslutninger. Du vil højst sandsynligt blive udfordret på din forståelse af, hvad der kommer først: holdning eller handling. Dagens indhold trækker på viden om adfærdspsykologi og beslutningsteori.

  Du bliver introduceret til en 4-trinsmetode til at skabe forandringer via adfærd, og du lærer at benytte en barriereanalyse til at omgås modstand. Undervejs tager du aktiv del i dialogen om etikken i ’nudging’.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • metoder til at påvirke beslutninger
  • nudging som ledelsesværktøj
  • etikken i nudging
  • en 4-trinsmetode til at skabe forandringer.

  Du forbereder dig til dag 6 ved at bruge metoden sammen med dit projektteam. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 6.

 • Dag 6

  2. december 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 6 arbejder du med projektledelse ud fra et politisk perspektiv. Du bliver introduceret til, hvordan du kan sikre projektets synlighed og succes ved at agere politisk i organisationen. Vi kredser om magt, indflydelse, mål og midler, og du diskuterer taktikker til at opnå din ønskede fremdrift.

  Du afslutter dagen med et overblik, hvor du oplever, at al teori og empiri går op i en højere enhed.  

  Dagen giver dig:

  • indblik i, hvordan du kan arbejde politisk i egen organisation
  • tilgange til at styrke opnåelse af mål og fremdrift i dine projekter
  • indsigt i og refleksioner over, hvordan du sikrer projektets synlighed
  • et samlet overblik over al teori og empiri for modulets 6 dage.

Hvem underviser?

Tine Hessner

Tine Hessner
Cand.merc. i HR og projektledelse

Tine er cand.merc fra CBS indenfor bla. projektledelse og organisations- og arbejdspsykologi. Hun arbejder som selvstændig konsulent og facilitator i forlængelse af en karriere som bla. HR-partner, chefkonsulent og managementkonsulent indenfor portefølje- og projektledelse. Tine er certificeret indenfor en lang række person- og teamtypetests samt certificeret indenfor forandringsledelse (PROSCI og Actee) og projektledelse (PRINCE2). Tine underviser offentlige og private projektledere på diplomuddannelser ved siden af opgaver som virtuel og fysisk facilitator.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i projektledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere projektledelse og evnen til at eksperimentere med dit projektlederskab i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en konkret problemstilling i dit projekt i egen organisation. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt.

Ved afslutningen af modulet har du allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi det er en del af den læring, der sker på modulet. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor din anvendelse af det tillærte i projekter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Eksamensform

Du afslutter ’Kommunikation og teamrelationer’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler problematikker og udfordringer i dine projekter i din organisation. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler udvalgte områder i dit projekt. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to eller tre studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

et samlet overblik over Diplomuddannelsen i projektledelse.

Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 25 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  20.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  18.900 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 23. september 2024
  7. oktober 2024
  21. oktober 2024
  4. november 2024
  18. november 2024
  2. december 2024

  Alle dage kl. 9.00 - 16.00
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38200
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. august 2024 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  23. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Loft
  Kursuskoordinator
  mel@djoef.dk
  33 95 98 30

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle