]]>

Kursus

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - KK

Modul 2 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Du lærer at indgå i udviklende professionelle relationer og samtaler i ledelsen af medarbejdere og grupper, og du udvikler din evne til at skabe en lærende kultur.

Startdato og sted

08. februar 2024
København K

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

16.445 kr. momsfri
Medlemmer

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder, uformel leder eller kommende leder hos København Kommune, og du vil udvikle relationen til dine medarbejdere på professionel vis.

Du ønsker indsigt i læring på flere niveauer for bedre at kunne fremme kompetenceudvikling og opgaveløsning i organisationen.

På modulet får du:

 • forståelse for den professionelle relation mellem leder og medarbejder
 • færdigheder til at indgå i professionelle samtaler med medarbejdere på en reflekterende måde
 • teorier om læring og ledelse af medarbejderudvikling 
 • værktøjer til at afdække og igangsætte læringsprocesser og kompetenceudvikling for dine medarbejdere
 • metoder til at motivere dine medarbejdere
 • viden om, hvordan samfundsmæssige diskurser, politikker og organisatoriske rammer muliggør og begrænser dit ledelsesrum.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ får du viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og lede professionelle relationer på en måde, der understøtter organisationens mål og kerneopgaver.  

Du bliver rustet til både at lede den enkelte medarbejder og lede grupper samt til at udøve lederskab i andre samarbejdsflader. Du får en særlig indsigt i ledelse af faglig udvikling med det formål at understøtte kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv. 

Du får indblik i temaerne:

 • Ledelse og motivation af medarbejdere
 • Læring og motivation i praksis
 • Ledelse af medarbejdere i grupper
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Magt og lederskab
 • Læring og identitet
 • Læring i praksisfællesskaber og grupper
 • Ledelse af organisatorisk læring
 • Dialog som omdrejningspunkt for ledelse
 • Strategisk kompetenceudvikling.

Opbygning

Undervisningsdage: 6 dage

ECTS-point: 10 ECTS-point 

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det obligatoriske modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 

 • Før start

  Inden første dag udformer du et ledelsesmæssigt selvportræt ud fra en tilsendt skabelon. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  08. februar 2024, kl. 9.00-16.00

  Dag 1 tager afsæt i lederlivet og -landskabet i din og de andre deltageres organisationer. Du udfærdiger din egen læringskontrakt, som skal agere pejlemærke gennem hele modulet.

  Med afsæt i ledelsesbegrebets udvikling bliver du præsenteret for forskellige motivationsteorier i et historisk perspektiv, og du får en forståelse af, hvordan forskellige videnskabsteoretiske positioner påvirker synet på motivation.

  Du arbejder i praksis med din egen motivation som afsæt for, hvad der motiverer andre, og du får en introduktion til en psykodynamisk forståelsesramme for at få en forståelse for temaer som angst, ambivalens og forsvar.

  Dagen giver dig:

  • viden om ledelse som historisk udviklet begreb
  • viden om forskellige motivationsteoriers bidrag til forståelsen af, hvad der driver adfærd
  • færdigheder til at gå i dialog med andre for at udforske egne drivkræfter
  • viden om det psykodynamiske perspektiv på forsvar, angst og ambivalens
  • færdigheder i at observere og forstå ambivalens og angst i egen organisation
  • metoder til at skabe motivation og ejerskab.

  Som forberedelse til dag 2 træner du i at afholde en kort motiverende samtale. Du observerer, hvad der foregår under overfladen på et udvalgt møde, og du afprøver involveringscirklen i praksis.

 • Dag 2

  22. februar 2024, kl. 9.00-16.00

  Dagen igennem arbejder du med udgangspunkt i en gruppe, som du har et ledelsesansvar i forhold til, for at understøtte arbejdet med gruppeledelse i din daglige praksis. Du arbejder konkret med, hvordan du som leder i praksis kan lede grupper med henblik på at øge samarbejde om kerneopgaven og faglig kvalitet.

  Du får både realistisk funderede, psykodynamiske og systemiske perspektiver på psykologien i grupper, og du får redskaber til forventningsafstemning.

  Dagen giver dig:

  • viden om, hvordan grupper kan forstås fra et stadieteoretisk, systemisk og psykodynamisk perspektiv
  • forståelse for, hvordan grupper udvikler sig
  • indblik i, hvilke ledelsesinterventioner der er nødvendige for at understøtte udvikling
  • viden om gruppers overflade og dybde og om, hvorfor det er nødvendigt at balancere et fokus på relationer/proces med indhold/opgaver for at sikre fremdrift
  • færdigheder til at analysere en gruppe fra forskellige perspektiver
  • træning i en konkret metode til forventningsafstemningforståelse for, hvor din gruppe befinder sig, og hvordan ledelse aktivt kan hjælpe gruppen videre.

  Som forberedelse til dag 3 træner du metoden til forventningsafstemning som ramme om en ledelsesintervention, du udvælger og afprøver i den gruppe, du har valgt.  

 • Dag 3

  07. marts 2024, kl. 9.00-16.00

  Med udgangspunkt i en introduktion til magtbegrebet arbejder du med lederens autoritet, og du reflekterer over magtens fremtrædelsesformer, som de udfolder sig i en daglig organisatorisk praksis.

  Du arbejder med magtanalyse som redskab til at navigere mere fleksibelt og tydeligt mellem forskellige positioner som leder. Formålet er at skabe klarhed og fremdrift for dine medarbejdere. Du får en  introduktion til anerkendende ledelse som en særlig form for diskursiv magt, og du bliver trænet i at gennemføre anerkendende samtaler.

  Dagen giver dig:

  • kendskab til og forståelse af teorier om magt
  • redskaber til at analysere distribution af magt i egen organisation
  • mulighed for at reflektere over og anvende egen magtbase aktivt
  • kendskab til og forståelse af anerkendelse (AI) som særlig filosofi og tilgang til ledelse
  • kompetencer til at anvende en anerkendende tilgang i egen lederpraksis.

  Som forberedelse til dag 4 træner du i at bruge anerkendende spørgsmål i egen daglig praksis, og du tager et konkret skridt i forhold til indflydelse og råderum.

 • Dag 4

  21. marts 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 4 bliver du præsenteret for en generisk læringsmodel, som rummer læringens hovedelementer, og du får en introduktion til læringsteoretiske grundbegreber som transfer, læringstyper, læringsrum og praksisteorier. 

  Koblingen mellem læring, forandring og ledelse lærer du ved at arbejde med din egen forandringscase. Du får mulighed for at undersøge og afprøve forskellige refleksionsmodeller, og du arbejder med konkrete læringsværktøjer som redskaber til ledelse af et læringsmiljø på din egen arbejdsplads.

  Dagen giver dig:

  • viden om grundlæggende læringsteori
  • træning i at koble forandring, læring og ledelse
  • mulighed for at reflektere over eget arbejde med forandringer
  • indsigt i forskellige læringstyper og læringsrum
  • viden om og træning i at anvende forskellige refleksionsmodeller
  • kompetencer til at rammesætte og facilitere læring.
   
  Du forbereder dig til dag 5 ved at bruge en udvalgt metode i praksis, hvor formålet er at understøtte det gode læringsmiljø i egen kontekst.
 • Dag 5

  04. april 2023, kl. 9.00-16.00

  På dag 5 bliver du præsenteret for social læringsteori med fokus på dagligdagens praksislæring og -fællesskaber.

  Med udgangspunkt i en analyse af dine egne praksisfællesskaber er fokus på ledelsesopgaven forstået som distribueret social praksis. Du får indblik i nødvendige ledelseskompetencer for at kunne lede læreprocesser i grupper. Du arbejder konkret med analyse af læringsbehovet som en forudsætning for at vælge de rette redskaber til at understøtte kompetenceudvikling i dagligdagen. Her er MUS et omdrejningspunkt for kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv.

  Dagen giver dig:

  • viden om social læringsteori
  • forståelse af, at læring kan anskues som en social proces, som er situeret og foregår i et samspil
  • viden om praksisfællesskaber og legitim perifer deltagelse som vejen til læring
  • fokus på ledelse som en social, relationel og distribueret praksis
  • færdigheder til at lede læreprocesser for både grupper og enkelte medarbejdere
  • kompetencer til at give kvalificeret feedback.

  Inden dag 6 træner du i at give anerkendende og korrigerende feedback, og du laver en skitse til en kompetenceudviklingsstrategi med udgangspunkt i kerneopgaven.

 • Dag 6

  19. april 2023, kl. 9.00-16.00

  Modulets sidste dag giver dig indblik i medarbejdersamtaler som ledelsesredskab i en daglig lederpraksis. Du lærer om forskellige samtaletyper, og du får værktøjer til at lave den nødvendige foranalyse, hvor du indsamler konkret feedback, inden du vælger samtaletype. Du bliver præsenteret for coaching som filosofi og metode, og du bliver trænet i at bruge coaching i din ledelse.

  Dagen og modulet slutter med en gennemgang af læringsmål, videnskabsteoretiske positioner og en opgavetjekliste, og hvordan du forbereder dig til eksamen.

  Dagen giver dig:

  • viden om forskellige samtaletyper
  • kompetencer til at kunne analysere og planlægge ledelsesinterventioner i form af samtaler
  • viden om coachingtraditionen med fokus på coaching i et strategisk perspektiv 
  • træning i den løsningsorienterede samtale og coaching.
   

Hvem underviser?

Birgitte Svinth

Birgitte Svinth
Erhvervspsykolog, cand.psych. aut. og lektor på DTU

Birgitte har sine spidskompetencer inden for lederuddannelse og -udvikling, forandringsledelse, teamudvikling, personligt lederskab, konfliktløsning og stressbehandling. Hun arbejder som underviser, rådgiver, procesleder, projektleder og coach. Hun har gennem årene arbejdet som konsulent i både offentlige og private organisationer med særligt fokus på sundhedssektoren, fagbevægelsen og NGO’er.

Birgitte har særligt fokus på den pædagogiske oversættelse af teorier og metoder til egen daglig praksis, så handlerepertoire og mod i lederrollen styrkes.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

På ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ får du en almen viden om ledelse af medarbejdere ud fra sociologiske, pædagogiske og psykologiske traditioner. Det giver dig et bredt fundament at udøve ledelse fra. Du lærer i høj grad også gennem praktiske erfaringer, træning og sparring med andre ledere. 

Du afprøver forskellige enkle redskaber og brugbare analysemodeller mellem alle undervisningsgange. Øvelserne er tilrettelagt, så du med et moderat tidsforbrug let kan integrere redskaber og modeller i din daglige ledelse.

Gennem hele modulet arbejder du med din egen ledelsesopgave og med egne eller andre deltageres cases.

Eksamensform

Du afslutter ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ med en mundtlig eksamen kombineret med en skriftlig opgave. Opgaven indeholder en udvalgt ledelsesintervention foretaget undervejs i modulet og/eller kvalitative interviews, refleksioner over egen ledelsespraksis og udvalgt teori.
Opgaven skal vise, at du kan sætte struktur på din nye viden og indsigt, og at du kan handle reflekteret i egen ledelsespraksis. 

Den skriftlige opgave er udgangspunkt for den mundtlige eksamen, hvor du har mulighed for at uddybe, perspektivere og diskutere udvalgte temaer og ledelseserfaringer. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to-fire personer. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  16.445 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  16.445 kr. (momsfri)
 • I tilmeldingsflowet skal du vælge din arbejdsgiver som betaler, men du skal klikke nej ved e-faktura. Du vil modtage en intern faktura fra Koncernservice. Prisen på 16.445 kr. er vejledende og afhænger af det præcise deltagerantal. Københavns Kommune betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne. Prisen er ekskl. litteratur.
 • Dato og tidspunkt
 • 08. februar 2024
  22. februar 2024
  07. marts 2024
  21. marts 2024
  04. april 2024
  19. april  2024

  Alle dage er fra kl. 9 - 16.0

 • Kursets referencenr.
 • 38168
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. februar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  8. januar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Du kunne også være interesseret i:

Se alle