]]>

Kursus

Det personlige lederskab og forandring

Modul 1 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Du udvikler dit personlige og professionelle lederskab og dine evner til at kommunikere og håndtere komplekse forandringer.

Startdatoer

25/10-23
København K
06/02-24
København K
08/02-24
København K
27/02-24
København K
24/04-24
København K

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

18.500 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og vil udvikle dit personlige og professionelle lederskab. Du ønsker at få et solidt teoretisk fundament koblet til praksis gennem refleksion og træning. 

Du kan tage ’Det personlige lederskab og forandring’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulet giver dig:

 • viden om ledelseskommunikation og betydningen heraf
 • metoder til at skærpe din kommunikation og skabe engagement i organisationen
 • kompetencer til at håndtere komplekse ledelsesmæssige udfordringer og forandringer 
 • inspiration og metoder til at udvikle din ledelsespraksis i forhold til organisationens behov
 • indsigt i sammenhængen mellem værdier og etik og professionelt lederskab.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Personligt lederskab og forandring’ udvider og styrker du dine personlige ledelseskompetencer. Afsættet er en organisatorisk praksis, hvor lederskabet er den bærende kraft til at håndtere problemer og dilemmaer. 

Du lærer at identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet. Du udvikler samtidig dine evner til at vække tillid og til at samarbejde. Undervejs på hele modulet bliver du klædt på til at arbejde med forandringsprocesser og til at skabe både personlige og organisatoriske forandringer. 

Du får indblik i temaerne:

 • Relationel ledelse
 • Ledelse gennem kommunikation
 • Narrativ ledelseskommunikation
 • Ledelse i historisk perspektiv og selvledelse
 • Det psykologiske perspektiv på lederen.
 • Ledelse i et eksistentielt perspektiv.

Opbygning

Undervisningsdage: 6 dage

ECTS-point: 10 ECTS-point 

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det obligatoriske modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 

Vælg startdato

 • Informationsmøde

  Kom til informationsmøde 22. august 2023 kl. 9.00 - 12.00, hvor underviser Maren Sindahl orienterer om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Du får samtidig mulighed for at møde andre deltagere på uddannelsen.

  Maren Sindahl fortæller om uddannelsens opbygning, eksamensformer, ECTS-point, forventet arbejdsbyrde mv.

  Informationsmødet bliver holdt i Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5 sal, 1358 Kbh K.

   

  Tilmelding til dk¤djoef¤clp¤Charlotte L. Paakjær

  Læs mindre
 • Som forberedelse til den første dag observerer og reflekterer du over dit eget lederskab i organisationen.

  Før du begynder på uddannelsen modtager du en lektionsplan for det relevante modul og en oversigt over, hvad du skal forberede til de enkelte undervisningsdage.

 • Dag 1

  25. oktober 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag handler om at skabe overblik over lederskabets begreber, både i forhold til dig selv som leder og i forhold til den organisatoriske ramme, du begår dig i. 

  Du får en forståelse for de videnskabsteoretiske hovedparadigmer og indblik i, hvordan din organisatoriske kontekst spiller ind på rammen for udviklingen af dit personlige lederskab. 

  I løbet af dagen udformer du en personlig handleplan, som du arbejder med gennem hele modulet.

  Dagen giver dig indblik i: 

  • modulets vægtning af praksis
  • grundlaget for læringsrejsen 
  • den organisatoriske ramme for dit lederskab
  • den systemiske og konstruktionistiske forståelse af ledelse
  • relationel ledelse.

  Du forbereder dig til dag 2 ved at iagttage dit eget lederskab i praksis. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 2.

 • Dag 2

  08. november 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 bliver du præsenteret for en række forskellige kommunikationsteorier og -metoder. Du bliver trænet i kommunikative færdigheder med afsæt i eksempler hentet i din egen ledelsespraksis. På den måde kan du lettere forankre dine nye færdigheder, når du vender tilbage til organisationen. 

  Overordnet får du indsigt i eget lederskab og i din evne til at handle relevant og effektivt. Du lærer at bruge et både anerkendende og retningsgivende sprog i din komplekse hverdag som leder.  

  Dagen giver dig:

  • træning i ledelse via samtaler 
  • metoder til at afprøve kommunikation i læringsgrupper (relationer og refleksion)
  • viden om metakommunikation og kommunikative kompetencer
  • refleksioner over virkningsfuld kommunikation i organisationen.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at eksperimentere med og iagttage læring i egen organisation. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 3.

 • Dag 3

  22. november 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 3 får du indblik i den narrative teori og metodes perspektiv på ledelse, og hvordan du kan udøve meningsskabende kommunikation, så du får følgeskab og medejerskab fra dine kolleger, ledere og medarbejdere. 

  Du får konkrete værktøjer til at skabe forandring og en forståelse for, hvordan sproget og de organisatoriske fortællinger har stor betydning for ledelse, og hvordan du kan positionere dig som en handlekraftig leder.

  Dagen giver dig:

  • viden om fortællingers opbygning og funktion
  • øvelse i ledelse af fortællingers dekonstruktion og rekonstruktion
  • indsigt i brugen af talehandlinger som middel til at skabe forandring
  • via bevidning fra andre et refleksivt blik på dine egne kompetencer og udfordringer.

  Du forbereder dig til dag 4 ved at eksperimentere med og iagttage lederskab på møder. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 4.

 • Dag 4

  10. januar 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 4 går du i dybden med din forståelse både af din egen og organisationens identitet i forhold til autoritet, tillid og troværdighed. Du bliver klædt på til at håndtere udfordringer i forhold til den personlige og organisatoriske identitet, og du får effektive teorier og metoder til at skabe et bæredygtigt grundlag for dit lederskab. 

  Du lærer at positionere dig i forskellige situationer og forstå den modstand, du kan møde, når du udøver dit lederskab. Du bliver trænet i metoder til at skabe en sammenhæng, som styrker din troværdighed, også når du bliver udfordret af forskellige magtrelationer i organisationen.

  Du får indsigt i lederskabet i et historisk perspektiv for at forstå, hvordan lederskab som begreb har udviklet sig over årene i forhold til styring og ledelse generelt. 

  Dagen giver dig:

  • viden om ledelse i forskellige historiske kontekster
  • indsigt i ledelse af selvledelse
  • træning i at anvende positioner i ledelse, som styrker lederens autoritet 
  • refleksioner over lederens erfaringer med at skabe identitet.

  Du forbereder dig til dag 5 ved at eksperimentere med og iagttage forskellige former for etik i dagligdagen gennem samtaler og refleksioner. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 5.

 • Dag 5

  24. januar 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 5 får du indsigt i dig selv som leder, og hvordan du håndterer ledelsesmæssige udfordringer ud fra et psykologisk perspektiv. Du arbejder med forskellige perspektiver på følelser og forståelse af egne tematikker, som har betydning for din udøvelse af ledelse. 

  Du får indblik i, hvordan du kan arbejde med egne og andres følelser og empati i en organisatorisk kontekst.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • ledelse og tilknytningsteori
  • emotionel intelligens og mentalisering
  • forsvar, projektioner og angst
  • konflikters dynamik og konflikthåndtering.

  Du forbereder dig til dag 6 ved at iagttage egen praksis. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 6.

 • Dag 6

  7. februar 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 6 arbejder du med ledelse ud fra et filosofisk og eksistentielt perspektiv. Du bliver introduceret til, hvordan du som leder med filosofien i hånden kan arbejde med at skabe gode vilkår for dig selv og for dem, du leder. 

  Dagen giver dig:

  • indblik i, hvordan du kan arbejde med at være en autentisk leder 
  • viden om, hvordan du skaber mening for dine medarbejdere i en turbulent tid
  • indsigt i og forståelse for, hvad der skaber de gode forandringer personligt og organisatorisk
  • mulighed for at reflektere over, hvordan du som leder kan håndtere den ensomhed, der kan følge med lederrollen
  • indsigt i og refleksioner over, hvordan du træffer gode beslutninger, og hvordan du forvalter din tid.

Hvem underviser?

Iben Stjerne

Iben Stjerne
Lektor i Ledelse, Arbejde og Organisationspsykologi på DTU, PhD i organisation og ledelse

Iben Stjerne har mange års erfaring som underviser og aktionsforsker, hvor omdrejningspunktet er på de ledelsesmæssige og menneskelige aspekter af organisering. Hun har bl.a. fokuseret på temaer som fremme af mental sundhed, timing og tid i ledelsespraksis, karriereselvledelse samt krisehåndtering. Iben er PhD i ledelse og lektor i Ledelse, Arbejde og Organisationspsykologi på DTU og har derudover sin egen konsulentvirksomhed.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en problemstilling. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt. Du har ved afslutningen af modulet allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi den er en del af den læring, der sker på modulet. 

Eksamensform

Du afslutter ’Det personlige lederskab og forandring’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler ledelsesmæssige problematikker og udfordringer inden for det personlige lederskab. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler personlig handleplan, læringslogbog/portfolio med refleksioner samt organisatorisk rammesætning for udviklingen af det personlige lederskab i den organisatoriske kontekst. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 129 tidligere deltageres tilfredshed.

Rigtig godt og brugbart modul. Jeg fik udvidet mine handlemuligheder ved at få øje på, at jeg har et større ledelsesrum, end først antaget. Jeg er blevet bedre til at tage ansvar for både min egen og organisationens udvikling.
Marie Gammelgård-Larsen, Specialkonsulent, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Et rigtigt godt kursus for dig, som er ny leder, eller som arbejder på at skabe dig et ledelsesrum som uformel leder.
Mette Rosenbeck, Afdelingschef, Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  20.500 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  18.500 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 2.000 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 25. oktober 2023
  08. november 2023
  22. november 2023
  10. januar 2024
  24. januar 2024
  07. februar 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 37307
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  18. oktober 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  1. oktober 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle